تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش تهیه نقشه خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار در مراتع طالقان میانی است. به-این منظور واحدهای نمونه‌برداری از طریق تلفیق نقشه‌های شیب، جهت، ارتفاع و نقشه زمین‌شناسی منطقه تهیه شد. در هر واحد، نمونه‌برداری به روش تصادفی-سیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد 3 ترانسکت 150 متری انجام شد. به طور کلی 30 پروفیل خاک در منطقه حفر و از عمق 30-0 سانتی‌متری نمونه خاک برداشت شد. برای تهیه نقشه متغیرهای شن، رس، سیلت، آهک، اسیدیته، هدایت الکتریکی و ماده‌آلی در نقاط نمونه‌برداری نشده از روش‌های کریجینگ نقطه‌ای، کریجینگ بلوکی، وزندهی نرمال فاصله و وزندهی معکوس فاصله و از نرم‌افزار‌های GS+ و GIS استفاده شد. برای ارزیابی دقت نتایج از روش اعتبارسنجی متقابل با کمک معیارهای آماری میانگین انحراف خطا، میانگین مطلق خطا و ریشه دوم میانگین مربعات خطا استفاده شد. نتایج نشان داد که در مورد متغیرهای سیلت، شن، رس و اسیدیته مقادیر دقت و خطا در روش‌های کریجینگ بلوکی و نقطه‌ای اختلاف بسیار اندکی دارد و برای تخمین این متغیرها از دو روش دیگر مناسب‌تر است؛ همچنین، بالاترین دقت نقشه‌های تولید شده مربوط به متغیرهای هدایت الکتریکی با کمترین مقادیر خطا در معیارهای MAE (028/0)، MBE (006/0-) و RMSE (038/0) و ماده‌آلی با کمترین مقادیر خطا در معیارهای MAE (59/0)، MBE (13/0-) و RMSE (71/0) با روش وزندهی فاصله معکوس بوده است و روش وزندهی فاصله نرمال برای همه متغیرها دارای بیشترین خطای تخمین است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از این پژوهش تهیه نقشه خصوصیات خاک با استفاده از روش های زمین آمار در مراتع طالقان میانی است. به-این منظور واحدهای نمونه برداری از طریق تلفیق نقشه های شیب، جهت، ارتفاع و نقشه زمین شناسی منطقه تهیه شد. در هر واحد، نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک از طریق پلات گذاری در امتداد 3 ترانسکت 150 متری انجام شد. به طور کلی 30 پروفیل خاک در منطقه حفر و از عمق 30-0 سانتی متری نمونه خاک برداشت شد. ب...

این تحقیق با هدف ارزیابی قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در تهیه نقشه پراکنش مکانی گونه­های گیاهی انجام شده است. به­منظور مدل­سازی، اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی و عوامل رویشگاهی از قبیل توپوگرافی و خاک جمع­آوری شد. جهت تهیه اطلاعات پوشش گیاهی از نمونه­برداری میدانی به­صورت تصادفی سیستماتیک استفاده شد؛ بدین صورت که در هر واحد نمونه­برداری 3 ترانسکت 150 متری قرار داده شد. در طول هر ترانسکت 15 پلات مستقر...

اولین گام در انجام درونیابی داده‌های میدانی، بررسی همبستگی مکانی آنها و تهیه نقشه خصوصیات خاک است. هدف از این پژوهش، بررسی کارآیی دو روش آمار مکانی کریجینگ و وزن‌دهی معکوس فاصله در تهیه نقشۀ خصوصیات خاک است. پنج واحد نمونه‌برداری در منطقه انتخاب شد و برای نمونه‌برداری از خاک با توجه به سطح واحدها و شرایط منطقه، محل حفر پروفیل‌ها طوریتعیین شد تا کل محدوده مورد مطالعه را پوشش دهد. در هر واحد، شش ...

هدف از این مطالعه تهیة نقشة خصوصیات خاک در مراتع شرق سمنان با استفاده از روش آمار مکانی با بررسی روش‏های کریجینگ و میانگین متحرک وزن‌دار است. نمونه‌برداری با روش تصادفی- سیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد ترانسکت انجام شد. بعد از تلفیق نقشه‌های ارتفاع، جهت، شیب، و زمین‌شناسی، نقشة واحدهای نمونه‌برداری تهیه شد. در هر واحد، نمونه‏برداری در طول سه ترانسکت 750 متری انجام شد. در ابتدا و انتهای ه...

هدف از این مطالعه تهیة نقشة خصوصیات خاک در مراتع شرق سمنان با استفاده از روش آمار مکانی با بررسی روش‏های کریجینگ و میانگین متحرک وزن دار است. نمونه برداری با روش تصادفی- سیستماتیک از طریق پلات گذاری در امتداد ترانسکت انجام شد. بعد از تلفیق نقشه های ارتفاع، جهت، شیب، و زمین شناسی، نقشة واحدهای نمونه برداری تهیه شد. در هر واحد، نمونه‏برداری در طول سه ترانسکت 750 متری انجام شد. در ابتدا و انتهای ه...

بررسی توزیع مکانی مشخصه‌های رویشی درختان در توده‌های جنگلی، اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی امکان برداشت در مکان‌های مختلف بر اساس توان آن مناطق دارد. هدف از این مطالعه، تهیه نقشه توزیع مکانی مشخصه‌های رویشی توده‌های درختی جنگل شامل رویش حجمی، قطری، رشد به داخل و تعیین میزان مرگ و میر درختان در سری سه سنگده برای یک دوره پنج‌ساله بود. دو روش کریجینگ معمولی و معکوس فاصله برای تهیه نقشه و درون‌یابی است...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود