توالی آمینواسیدی HMW-گلوتنین ارقام گلستان، خزر یک و نسل اول آنها

نویسندگان

  • عباس بهاری گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی، دانشگاه زنجان

چکیده

کیفیت گندم نان تحت تاثیر محتوای پروتئین و نشاسته دانه است که خواص آرد و خمیر را در فرایند پخت نان تعیین می‌کنند. ترکیب کلیدی آندوسپرم شامل پروتئین‌های گلوتن است. با توجه به اینکه یکی از ملزومات به‌نژادی و تولید ارقام پرمحصول، اطلاع از ساختار ژنتیکی منابع گیاهی می‌باشد، توالی نوکلئوتیدی نواحی کدکننده زیر واحد گلوتنین با وزن مولکولی بالا در ارقام گلستان، خزر یک و نسل F1 آنها مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در توالی نوکلئوتیدی نمونه‌های مورد مطاللعه آشکار گردید. توالی آمینو اسیدی ارقام والدینی و F1 حاصل از آن‌ها با توالی EGEAS شروع می‌شود. این پنج آمینواسید به عنوان پنج آمینواسید آغازین ژن HMW-گلوتنین شناخته شده‌اند. نتایج نشان می-دهد که تعداد آمینو اسیدها در نواحی انتهایی N و C در ارقام والدینی و نسل F1 باهم برابر و به ترتیب دارای 104 عدد رزیدو و 42 عدد رزیدو در نواحی انتهایی N و C هستند ولی در تعداد سیستئین‌های موجود در ناحیه‌ی N تفاوت وجود دارد. تعداد سیستئین‌های موجود در ناحیه‌ی انتهایی C در هر سه مورد باهم برابر بوده و 1 عدد می‌باشد. درخت فیلوژنتیکی بر اساس توالی آمینواسیدی ژن HMW-گلوتنین بین ارقام والدینی، نسل F1 و تعدادی از توالی‌های موجود در پایگاه‌های داده رسم گردید. با توجه به اینکه تفاوت‌هایی در توالی آمینواسیدی نسل F1 با والدین مشاهده گردید. امید است که در نسل‌های بعدی به تنوع بیشتری در رابطه با این پروتئین دست یابیم که در برنامه‌های اصلاحی گندم با هدف بهبود کیفیت نانوایی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: The DNA sequencing is the most important technique in molecular biology by which the order of the nucleotides can be identified in a piece of DNA. There are several different methods for sequencing the DNA. Now, the DNA sequencing has great importance in the medical diagnostics and other medical fields. Some methods have been invented to speed up and increase the efficiency of the...

مقدمه: تعیین توالی dnaاز مهم­ترین تکنیک­ های موجود در زمینه زیست شناسی مولکولی بوده که به موجب آن می­ توان ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها را در یک قطعه از dna مشخص نمود. چندین روش مختلف جهت تعیین توالی dna وجود دارد. در حال حاضر تعیین توالی dna در زمینه تشخیص طبی و دیگر زمینه ­های پزشکی از جایگاه ویژه ­ای برخوردار می ­باشد. امروزه با پیشرفت­ های ایجاد شده در زمینه­ های نانوتکنولوژی و بیوانفورماتی...

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی حضور ژن DBAT، یکی از ژن‌های کلیدی در مسیر بیوسنتزی تاکسول، در سرخدار (Taxus baccata) و قارچ اندوفیت مولد تاکسول آن و نیز بررسی میزان شباهت این توالی‌ها با توالی‌های موجود در بانک ژن بود. مواد و روش‌ها: در این تحقیق، قارچ‌های اندوفیت از پوست درخت سرخدار جداسازی و به روش نوک هیف خالص‌سازی شدند. DNA ژنومی درخت سرخدار و یکی از قارچ‌های مولد تاکسول (ای...

در این تحقیق تنوع زیرواحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (HMW-GS) در 120 نمونه Aegilops crassa با دو نوع ژنوم تتراپلوئید (2n=4x=28) و هگزا پلوئید (2n=6x=42) با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی نواربندی متفاوتی بین نمونه‌های تتراپلوئید و هگزاپلوئید و همچنین داخل سطوح پلوئیدی برای زیرواحدهای گلوتنین مشاهده شد. یازده واریانت آللی مختلف در مکان ژنی Glu- Dcr1 مشاهده شد. حداکثر فراوانی نسبی م...

آندوسپرم غلات دارای اهمیت اقتصادی و تغذیه ای فراوانی بوده و منبع انرژی و پروتئین برای جوامع انسانی و حیوانات اهلی به شمار می رود. استفاده از تغییر ژنتیکی در جهت بهبود ساختار و ترکیبات آندوسپرم، نیازمند راه-اندازهای ژنی مناسب برای بیان ترا ژن ها به میزان و الگوی مطلوب می باشد. از این رو در این پژوهش جداسازی راه-اندازهای اختصاصی ژن های زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (hmw-gs) از گندم نان و...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود