توجیهات جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی درحقوق کیفری هلند و ایالات متحده آمریکا

نویسندگان

  • احسان‌پور, سیدرضا دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران. (نویسنده مسؤول)
  • احسان‌‌پور, سیدمحمدرضا دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده

Classification of drugs into two categories named soft and hard has a long history in Netherlands and United States of America. Soft drugs are believed to be non-addictive and less damaging to the health than hard drugs. According to this belief, decriminalization of soft drugs has much of pros. Their arguments for decriminalization may be gathered in two areas: law and health. The pros believe: From legal view of point, the soft dug problem belongs to health care area and using criminal sanction should be as the last resort. Imposing criminal sanctions to soft drug users is undue, ineffective, without interest and unnecessary. Respecting citizen privacy and religious beliefs in addition to respecting to their opinions and to refrain labeling them as addicted criminals are other arguments for decriminalization. In safety and health area according to plenty of scientific studies and reports, the pros, believe not only soft drug cause illness but also has important role in reliving pains and curing diseases like M.S, Hepatitis, AIDS, etc. Please cite this article as: Ehsanpour SR, Ehsanpour SMR. Justifications for Decriminalization of Soft Dugs; Comparative Study in the Netherland and U.S. Criminal Law. Iran J Med Law 2017; 10(39): 171-199.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تطبیقی آدم‌ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم‌ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیف...

متن کامل

مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت‌های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح‌نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین‌آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی‌گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می‌گیرد را شامل می‌شود که حسب‌مورد زمینه بروز مرگ، بیماری‌ها و نارسایی‌های جنینی را فراهم می‌آورد. در...

متن کامل

مطالعه تطبیقی نظریه «از دست دادن فرصت» بررسی اجمالی حقوق اروپا و ایالات متحده آمریکا

چکیده نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مط...

متن کامل

مطالعه تطبیقی دعوای متقابل در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

دعاویمطروحهدردادگاه‌هایبررسیروش‌هایاجراییآنهاونیزخصوصیاتوویژگی‌هایآن‌هایکیازساختارهایعلمدادرسیمدنیاست.بررسیتعارضاتمتقابلدوطرفدعواورسیدگیبهساختارکمیوکیفیپرونده‌هایموجوددوطرفهودعاویطرفیندعوایمدنیازشاخصدایدعوایمتقابلدردادرسیمدنیاست. عدالتساختاربررسیبدوناطالهدادرسیدوپروندهحقوقیمرتبطرامی‌طلبدتاتبادلاینخواسته‌هاودعاویمارابهساختاردقیقتراجرایعدالتمدنیرهنمونسازد. مقایسهوتطبیقخصوصیاتدعاویمتقابلواستفادهاز...

متن کامل

مطالعه تطبیقی استراتژی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در مقابله با تروریسم

با به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در آمریکا و متعاقب حمله تروریستی به برج های سازمان تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001- به عنوان تأثیرگذارترین حادثه تروریستی و نقطه عطفی در روابط بین¬الملل- مقوله تروریسم به یکی از مهمترین دستورکارهای امنیتی تبدیل شد. در واقع تروریسم بعد از 11سپتامبر خود به عاملی در جهت شکل دهی به سیاست خارجی برخی کشورها تبدیل شده و در عرصه سیاست بین الملل هرکشوری براساس ارزشها و هنج...

متن کامل

اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)

چکیده رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب ابا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 39

صفحات  171- 199

تاریخ انتشار 2017-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021