توسعة مدل اثر جامعة برند بر ویژگی‌های برند

نویسندگان

  • احمد ترکفر گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
  • مهدی رستگاری گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و توسعة مدل اثر جامعة برند بر ویژگی‌های برند، با میانجی‌گری دلبستگی به برند و نقش تعدیل‌کنندة شباهت جامعه – برند در صنعت پوشاک ورزشی داخلی و خارجی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بود. پژوهش به‌شکل میدانی انجام شد که مشتریان برندهای ورزشی داخلی و خارجی در سطح فروشگاه‌های شهر شیراز جامعة آماری آن بود. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامة 34 سؤالی در مقیاس پنج‌ارزشی لیکرت بود. نتایج نشان داد که شباهت جامعة برند، رابطة بین تعهد به جامعة برند و دلبستگی به برند و رابطة تعهد به جامعة برند و تعهد به برند را تعدیل کرد؛ درحالی‌که شباهت جامعة برند نقش تعدیل‌کننده‌ای بین شناسایی و تعیین هویت جامعة برند و شناسایی و تعیین هویت برند نداشت. به‌طورکلی، اگر مشتریان جامعة برند ورزشی موفق را بپذیرند، آن جامعة برند ورزشی اثرگذارتر خواهد بود. ایجاد نگرش مثبت در ادراک مشتریان نیز زمانی روی می‌دهد که جامعة برند برمبنای خرید و رضایت از خرید مطرح شود و تنها، داشتن هویت جامعة برند و داشتن تعهد به جامعة برند برای ایجاد تغییر مثبت، مؤثر نیست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

راهکارهای توسعة برند باشگاه فوتبال فولاد خوزستان

هدف از این پژوهش ارائۀ راهکارهایی به‌منظور توسعۀ برند باشگاه فوتبال فولاد خوزستان بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ مدیران ارشد باشگاه به تعداد 15 نفر بودند که به‌علت محدود بودن جامعۀ آماری تحقیق نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روش نمونه­ گیری تمام‌شمار استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. روایی پرسشنامه با نظر 10 تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آن با روش آلفای کرون...

متن کامل

اثر ارزش ویژۀ برند و سرمایۀ اجتماعی بر تصویر برند (مورد مطالعه: برند خودروی سمند)

امروزه در بازارهای جهانی، برندهای موفق به‎منظور حفظ مزیت رقابتی، باید تصاویر متمایزی را از خود به نمایش بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین ارزش ویژۀ برند و تصویر برند خودروی سمند با نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل خریداران خودروی سمند در منطقۀ 5 شهر تهران است که در این پژوهش 420 پرسشنامه به روش نمونه‎گیری در دسترس در اختیار مراجعه‎کنندگان به نمایندگی‌های ایران خ...

متن کامل

اثر هویت‌سازی برند بر اقدام‌های ضدبرند با میانجی‌گری عشق به برند و حسادت به برند

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هویت‌سازی برند بر اقدام‌های ضدبرند از جانب مشتری با میانجی‌گری عشق به برند و حسادت به برند است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری، توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تمام مشتریان برند پوشاک بنتون در شهر شیراز است که از این تعداد با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران برای جامعة نامعلوم، 384 نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به ر...

متن کامل

بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام)

پژوهش حاضر تأثیر رسانه­های اجتماعی را بر شکل­گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند بررسی کرده است. جامعة آماری این پژوهش 400 نفر از گروه­های دانشجویی، متشکل از دانشجویان دوره­های کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه­ مازندران است که در شبکة اجتماعی اینستاگرام عضو هستند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو...

متن کامل

رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند

امروزه در بازار جهانی، مارک­های تجاری قوی حرف اول را می­زنند؛ شاید به این دلیل که مارک­های تجاری یک ابزار رابطه­ای مهم برای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت­­ها هستند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند لاستیک بارز در شهر کرمان انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرف­ کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش ن...

متن کامل

مدل ارتقای جایگاه برند حلال

چکیده: جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت های جهان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از روش زمینه ای از ادبیات موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 46

صفحات  125- 140

تاریخ انتشار 2018-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022