توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور

نویسندگان

  • آمنه فرهمند کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وزی دانشگاه امیرکبیر
چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش شناسایی و درمان معضلات به کار گیری ساختار ماتریسی در سازمان های با کسب و کار پروژه ای است. در این راستا به منظور دست یابی به هدف اصلی پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل تطبیقی- کیفی و کدگذاری بسته، ابتدا نسبت به شناخت مشکلات (موانع،‌ دام ها و ..) ساختار ماتریسی اقدام صورت گرفت و 10 معضل اصلی شناسایی شد. پس از آن به منظور درمان، مضامین اصلی مشکلات شناسایی شده و ضمن بررسی منابع معتبر و با رویکرد تحلیل تطبیقی، راهکارهایی (11 مورد) جهت رفع معضلات ارائه شد. در این راستا به منظور دست یابی به هدف اصلی پژوهش، ابتدا نسبت به شناخت مشکلات (موانع،‌ دام ها و ..) ساختار ماتریسی اقدام صورت گرفت. پس از آن به منظور درمان، مضامین اصلی مشکلات شناسایی شده و در نهایت ضمن بررسی منابع معتبر و با رویکرد تحلیل تطبیقی، راهکارهایی (11 مورد) جهت رفع معضلات شناسایی شد. در این پژوهش به منظور اهمیت سنجی، با استفاده از ابزار مدل سازی ساختاری تفسیری نسبت به مدل سازی معضلات ساختار ماتریسی اقدام شد. در این تحقیق مشخص شد که نیازمندی به توانایی بالای سازمانی کارکنان، نیازمندی به توانمندی بالای مدیریتی، کاهش سطح تبعیت کارکنان از دستورات مافوق به دلیل نبود ثبات، اتلاف منابع نسبی ناشی از وبژگی های ساختاری در سطح اول معضلات و تعارض و عدم کفایت اختیارات مدیران نیز در آخرین سطح معضلات در حوزه ساختار ماتریسی قرار دارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی وتبیین مدلی برای انطباق‌پذیری سازمانهای دولتی

دانشگاهها در معرض چالشهای محیطی متعددی قرار دارند که حیات و بقای آنها را تهدید می‌کند. هدف اساسی این پژوهش، ارائة الگویی مؤثر برای ارتقای ظرفیت انطباق‌پذیری دانشگاه پیام نور است. در بررسی حاضر، برای تحلیل داده‌ها ار روش نظریه داده‌بنیاداستفاده شد. روش نمونه‌گیری هدفمند از داده‌های متنی و مصاحبه با بزرگان مدیریت برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی عوامل تأثیرگذار در انطباق‌پذیری نی...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارتقاء نوآوری در سازمانهای خدمات محور: شواهدی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری

در تحقیق حاضر هدف کلی بررسی ادغام اندازه بنگاه به همراه سه مولفه اصلی و تاثیرگذار، ظرفیت تکنولوژی ، همکاری تامین کنندگان و مشتری مداری در سازمانهای خدمات محورمی باشد. جامعه آماری تعدادی از متخصصین و کاردانان سازمانهای خدمات محور بوده اند که به نمایندگی از آنها تعدادی بانک و موسسه مالی و اعتباری برگزیده شده اند. یافته های تحقیق نشان داد بین هر چهار متغیر رابطه معناداری وجود دارد که مدل رگرسیونی ...

متن کامل

ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران

     نتیجه مطالعات انجام شده بیانگر آن است که، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسیار عمیقی بر رشته مدیریت منابع انسانی گذاشته و در برخی از ابعاد جدید باعث تحول آن شده است. متخصصان نیز معتقدند مدیریت الکترونیک منابع انسانی پتانسیل کاهش هزینه­های مدیریتی، افزایش بهره­وری، تسریع در زمان پاسخ گویی، بهبود فرایند تصمیم­گیری و توسعه خدمات مشتری را داراست و به همین دلیل به مدیریت منابع انسانی کمک می...

متن کامل

ارایه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان‎های پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی و فنی

امروزه استفاده از دانش سازمانی و تسهیم مؤثر آن بین کارکنان دولتی، به منبعی راهبردی برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. برای دستیابی به چنین مزیتی، سازمان‎های دولتی نیازمند راهکارهایی هستند که آن‎ها را قادر به بهبود عملکرد تسهیم دانش نموده و در دستیابی به موقعیت بهتر یاری رسانند. بر این اساس هدف اولیه این پژوهش عبارت است از مرور ادبیات بین‎المللی پژوهش در حوزه تسهیم دانش و شناسای...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانشجویان در راستای توسعه پایدار

توسعه پایدار، عرصه نوینی است که هم‌زمان، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعت را موردتوجه قرار داده و همچنین از محیط‌زیست، همزیستی با طبیعت و حقوق برابر انسان حمایت کرده و به مسائل داخلی و بین‌المللی کشورها می‌پردازد. ازآنجایی‌که در حوزه محیط‌زیست پاک، رشد مهارت‌های اجتماعی، عنصر مهمی در ایجاد یک توسعه پایدار است، در این مقاله، مقایسه اثربخشی آموزش الکترونیکی پروژه محور و غیر پروژه محور بر رشد مه...

متن کامل

ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران

نتیجه مطالعات انجام شده بیانگر آن است که، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسیار عمیقی بر رشته مدیریت منابع انسانی گذاشته و در برخی از ابعاد جدید باعث تحول آن شده است. متخصصان نیز معتقدند مدیریت الکترونیک منابع انسانی پتانسیل کاهش هزینه­های مدیریتی، افزایش بهره­وری، تسریع در زمان پاسخ گویی، بهبود فرایند تصمیم­گیری و توسعه خدمات مشتری را داراست و به همین دلیل به مدیریت منابع انسانی کمک می کند ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره پاییز

صفحات  41- 52

تاریخ انتشار 2015-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023