توسعه گردشگری در مراتع با تأکید بر نقش جوامع محلی و گردشگران (مطالعه موردی: ییلاق لاسم در شهرستان آمل، استان مازندران)

ثبت نشده

چکیده

واگذارکردن بهره­برداری­های فرعی از مراتع از جمله اکوتوریسم به بومیان هر منطقه علاوه بر درآمدزایی برای اهالی، از تخریب بیشتر مراتع جلوگیری خواهد کرد، زیرا در صورتی که جوامع محلی از نظر مالی تأمین شده و احساس کنند که منابع طبیعی، محل درآمد بیشماری برای آنها است، در حفظ و احیاء آن مشارکت بیشتری خواهند داشت. حوزه آبخیز لاسم از جمله مراتع ییلاقی کشور ایران است که به دلیل موقعیت مکانی و داشتن شرایط آب و هوایی دلپذیر، پتانسیل­های زیادی در زمینه جذب گردشگر دارد. علیرغم پتانسیل­های موجود در این حوزه، دیدگاه جوامع محلی از نظر پذیرش گردشگران و همچنین دیدگاه گردشگران از نظر داشتن تقاضای تفرجی و احساس امنیت، در مطالعات گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به همین دلیل بررسی این عوامل از اهداف این تحقیق قرار گرفت. در این مطالعه پرسشنامه­هایی از طریق مصاحبه حضوری با مرتعداران و گردشگران این حوزه تکمیل و توسط نرم‌افزار آماریSPSSتجزیه و تحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که با وجود اینکه این حوزه در سال انجام پژوهش، فاقد هر گونه تسهیلات گردشگری می­باشد ولی از تقاضای تفرجی بسیار بالایی برخوردار می­باشد. همچنین نتیجه تجزیه و تحلیل پرسش­نامه­های طراحی شده برای مرتعداران با استفاده از آزمون علامت نشان می­دهد با اینکه آنها مراتع این حوزه را از نظر پتانسیل گردشگری مناسب می­دانند و با 99 درصد اطمینان فعالیت­های گردشگری را به‌عنوان فعالیتی درآمدزا پذیرفته­اند اما تمایل آنها به حضور گردشگران در این حوزه پایین­تر از حد متوسط است. نتایج بررسی بیشتر در این حوزه نشان داد که در واقع مرتعداران با حضور گردشگران در مراتع خود مشکلی ندارند، در­حالی­که با حضور نهادهای دولتی و غیر­دولتی به بهانه ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی مخالف هستند. زیرا معتقدند آنهااز این طریق، درصدد تصاحب مراتع آنهامی­باشند. این مسأله نشان می­دهد که گردشگری در این حوزه، از پذیرش اجتماعی توسط مرتعداران برخوردار بوده و علت مخالفت عده­ای از آنها با ایجاد تسهیلات گردشگری، بی­اعتمادی بین مرتعداران و مسئولان دولتی می‌باشد. در حالی که اگر مرتعداران بتوانند از منافع حاصل از انواع کاربری در مراتع سهمی داشته باشند، انگیزه آنها برای مشارکت در تمامی زمینه­ها افزایش خواهد یافت. 

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

عدم شناخت کافی از توانمندی‌های مراتع باعث شده تا این منابع برای تولیدات دامی در حد زیادی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و سایر مقوله‌های بهره‌برداری از نظر دور نگه داشته شوند. این در حالیست که کشور ایران با داشتن بیش از 8000 گونه گیاهی یکی از غنی‌ترین جوامع گیاهی دنیا را داراست و بخش عمده‌ای از این فلور غنی را گیاهان دارویی تشکیل می‌دهند. حوزه آبخیز لاسم به‌دلیل تنوع گیاهی زیاد دارای قابلیت بالایی...

عدم شناخت کافی از توانمندی های مراتع باعث شده تا این منابع برای تولیدات دامی در حد زیادی مورد بهره برداری قرار گرفته و سایر مقوله های بهره برداری از نظر دور نگه داشته شوند. این در حالیست که کشور ایران با داشتن بیش از 8000 گونه گیاهی یکی از غنی ترین جوامع گیاهی دنیا را داراست و بخش عمده ای از این فلور غنی را گیاهان دارویی تشکیل می دهند. حوزه آبخیز لاسم به دلیل تنوع گیاهی زیاد دارای قابلیت بالایی...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

 صاحب نظران توسعه روستایی با درنظر گرفتن مزیت‌ها و اثرات مثبت فعالیت‌های گردشگری در ایجاد درآمد و فرصت‌های شغلی، از آن به عنوان یک گزینه جدید در ایجاد ارزش افزوده تجاری، عاملی برای ایجاد ارتباط بین بخش‌های اقتصادی این مناطق و در نهایت ابزاری برای متنوع سازی اقتصادی و توسعه جوامع محلی یاد می کنند. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش گردشگری روستایی در ایجاد زمینه‌های کارآفرینی در دهستان حصار...

پژوهش حاضر،  با هدف بررسی نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار در شهرستان آمل انجام گرفته است. ‎ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه مورد ﺗﺄیید قرار ‌گرفت و پایایی پرسش‌نامه بر اساس آزمون کرونباخ با ضریب 74/0تعیین اعتبار گردید. تجزیه و تحلیل ‌داده ها با استفاده از آماره توصیفی (فراوانی،درصد خالص و..)، آماره استنبا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود