توسع? فرهنگی زنان (مطالعه موردی: استان قم)

نویسندگان

  • غلامرضا غفاری دانشیار گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
چکیده

چرخش توسعه در ده‌ی پایانی سد? 20 میلادی، محوریت آن را از حوز? اجتماعی به حوز? فرهنگی تغییر داد. امروزه توسع? فرهنگی، پیش‌شرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهایی موفق تلقی می‌شوند که در وهل? نخست بتوانند به توسعه فرهنگی در سطوح جامعه و افراد دست یابند. مقاله حاضر با روش پیمایشی به بررسی ماهیت و عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی در بین 532 نفر از زنان استان قم می‌پردازد. نتایج نشان داد که میزان توسع? فرهنگی زنان استان قم از حد متوسط و نرمال پائین‌تر است. از طرفی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی زنان در این استان عبارتند از: پایگاه اقتصادی و اجتماعی، نوگرایی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای الگویی و باورهای جنسیتی سنتی. در ضمن، دلالت نتایج بر آن است که ماهیت توسعه فرهنگی زنان استان قم، از نوع عامیانه می‌باشد تا میانه و نخبه‌گرایانه.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم

مقاله ی پیش رو، بر اساس رویکرد سیری ناپذیری کاتز-گرو و سالیوان و با روش پیمایشی، ضمنِ موشکافی ساختار ذائقه ی زنان استان قم، رابطه ی عوامل مرتبط با انگاره های مصرف فرهنگی در بین 532 نفر از آنها را بررسی می کند. نتایج نشان داد که از نظر مؤلفه های انگاره ی مصرف (یعنی تنوع و فراوانی)، زنان استان قم را می توان در دو سنخ جای داد؛ از نظر تنوع فعالیت فرهنگی، زنان این استان کم مصرف اند و در فرهنگ سطح پائ...

متن کامل

انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم

مقاله ی پیش رو، بر اساس رویکرد سیری ناپذیری کاتز-گرو و سالیوان و با روش پیمایشی، ضمنِ موشکافی ساختار ذائقه ی زنان استان قم، رابطه ی عوامل مرتبط با انگاره های مصرف فرهنگی در بین 532 نفر از آنها را بررسی می کند. نتایج نشان داد که از نظر مؤلفه های انگاره ی مصرف (یعنی تنوع و فراوانی)، زنان استان قم را می توان در دو سنخ جای داد؛ از نظر تنوع فعالیت فرهنگی، زنان این استان کم مصرف اند و در فرهنگ سطح پائ...

متن کامل

مهاجرت و معضلات فرهنگی اجتماعی قم

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه

تاهل و اشتغال موقعیت هایی هستند که بر رفتار و روحیات زنان تاثیرات عمیق بر جای می گذارند و موجب تمایز آنها از سایر گروههای زنان می شوند. در این زمینه فعالیت فرهنگی از جمله عرصه هایی است که از موقعیت های زنان تاثیر می پذیرد . در این مقاله، بر اساس داده های طرح فعالیت و مصرف فرهنگی خانواده انجام فعالیت فرهنگی: مطالعه کتاب و نشریه بین زنان مجرد و متاهل و زنان متاهل شاغل و خانه دار در ایران با کنترل...

متن کامل

مطالعه ارتباط شاخص‌های جهانی شدن فرهنگی و از خودبیگانگی زنان

ازخودبیگانگی یکی از موضوعات مهم در تحلیل‌های جامعه‌شناسی برای تبیین رفتار آدمی تلقی می‌شود. تحقیق حاضر با رویکردی جامعه‌شناختی و با استفاده از چارچوب نظری گیدنز، به مطالعه‌ی ارتباط جهانی شدن فرهنگی و ازخودبیگانگی زنان پرداخته است. با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه تعداد 2228 نفر از زنان شهر‌های تهران، شیراز و استهبان با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند.  ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  77- 96

تاریخ انتشار 2011-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021