تولید نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم به روش آندایز و ایجاد نانو صفحات نقره عمود بر سطح با ضخامت‌های متفاوت بر روی آن‌ها به روش الکتروانباشت تپ AC(سعید به‌آئین 1، مرضیه آسوده1، راضیه خاکی2)

ثبت نشده
چکیده

برای تولید آرایه ی منظم نانولوله های دی اکسید تیتانیوم (TiO2) از روش آندایز الکتروشیمیایی استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از فویل تیتانیوم به ضخامت 250/ میلی­متر و خلوص 97/99٪ و محلول بر پایه­ی اتیلن گلیکول حاوی آمونیوم فلوراید، آب بی یون و در دمای اتاق، با اعمال ولتاژ 60 ولت آندایز الکتروشیمیایی انجام شده است. پس از تولید نانولوله­ها با استفاده از محلول شامل نیترات نقره و اسید بوریک به نسبت مناسب ، با روش الکتروانباشت نانوصفحات نقره را روی نانولوله­های دی اکسید تیتانیوم تشکیل می­دهیم، الکترو انباشت به دو روش امکان­پذیر است الکترو انباشت DC و AC  پالسی. .ما در این تحقیق از روش الکتروانباشت AC پالسی استفاده می­کنیم که به دو گونه متقارن و نامتقارن تقسیم می­شود. نانو صفحات نقره  با ضخامت­هایی متفاوت به دلیل متفاوت بودن فاصله آند وکاتد در الکتروانباشت بر روی نانوپوروس ها تشکیل می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

سنتز نانولوله‌های اکسید تیتانیوم به روش الکتروفورزیس

در تحقیق حاضر، نانولوله‌های اکسید تیتانیوم ( (TiO2به کمک راندن سل تیتانیوم به درون کانال‌های قالب، با استفاده از تکنیک الکتروفورزیس (برق‌رانی) سل-ژل، سنتز شدند. برای این منظور سل پایدار با استفاده از پیش مواد ارگانومتالیک تیتانیوم تهیه و با اعمال میدان الکتریکی مستقیم به درون کانال‌های قالب رانده شد تا نانولوله‌ها بر جداره حفرات تشکیل شوند. با سونش شیمیایی حفرات قالب به کمک اسید فسفریک، رشد موف...

متن کامل

ایجاد پوشش‌های نانو کامپوزیتی Ni-B4C بر روی مس به روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی آن‌ها

پوشش�های نانوکامپوزیتی امروزه با توجه به خواص منحصر به �فردی مانند سختی، مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی بالا کاربرد فراوانی در صنایع مختلف ایجاد کرده�اند. ذرات کاربید بور (B4C) از مواد سخت می�باشد که به عنوان ذرات تقویت�کننده در رسوب�دهی الکتروشیمیایی به کار رفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش�های نانوکامپوزیتی Ni-B4C می�باشد. در این ...

متن کامل

ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی فعالیت آنتی‌باکتریال نانوهیبرید سه‌گانه نانولوله‌های ‌کربنی– دی‌اکسید تیتانیوم– نقره (CNTs-TiO2-Ag)

در این پژوهش، با استفاده از روش سل-ژل، هیبرید دوگانه نانولوله کربنی چند دیواره- دی اکسید تیتانیوم (MWCNTs-TiO2) ساخته شد و سپس طی یک فرآیند شیمیایی نرم چهار غلظت مختلف 06/0، 08/0، 1/0 و 2/0 مولار محلول آبی نیترات نقره به هیبرید مذکور اضافه گردید و هیبریدهای سه‌گانه نانولوله‌کربنی- دی‌اکسیدتیتانیوم- نقره (MWCNTs-TiO2-Ag) با چهار مقدار مختلف نشست نقره بدست آمدند. همچنین هیبر...

متن کامل

ایجاد سطوح ابرآبگریز نانو ساختار بر روی آلیاژ آلومینیوم به روش ساده اچ شیمیایی

در پژوهش حاضر، یک روش مبتکرانه، ساده و کم هزینه برای ایجاد سطح میکرو- نانوساختار ابرآبگریز بر روی آلیاژ آلومینیوم بدون مصرف برق پیشنهاد شد. زاویه تماس قطره آب بر روی سطح ابرآبگریز ایجاد شده °1/167 اندازه گیری شد. میکرو- نانوزبری­های ایجاد شده در سطح به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید. آنالیز شیمیایی سطح توسط آنالیز EDS صورت گرفت و حضور ترکیبات با زنجیره­های کربنی مشخص گردید. تأثیر زما...

متن کامل

تاثیر ابعاد نانولوله‌های اکسید تیتانیوم سنتز شده به روش اکسیداسیون آندی بر روی قابلیت شناسایی گاز هیدروژن توسط این نانوساختار

مقاومت الکتریکی لایه های نازک نیمه هادی های اکسید فلزی تابعی از ترکیب گاز محیط فراگیرنده آنها است. نانولوله‌های اکسید تیتانیوم به گاز هیدروژن حساس هستند و در برابر این گاز، کاهش چشمگیری در مقدار مقاومت الکتریکی این نانولوله‌ها مشاهده می‌شود. در این تحقیق، نانولوله‌های اکسید تیتانیوم، به روش اکسیداسیون آندی در دونوع الکترولیت آبی و آلی بر روی سطح ورق تیتانیوم ایجاد شدند. نتایج بدست آمده از بررسی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 30

صفحات  19- 22

تاریخ انتشار 2017-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021