تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های کاج مطبق (Araucaria excelsa L.‌) در شرایط درون شیشهای

نویسندگان

  • امید کرمی
  • عقیل محمودی پور
  • محمود اثنی عشری
چکیده

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه‌‌‌های ساقه و برگ کاج مطبق (Araucaria excelsa L.) ‌به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط‌‌‌های کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) و گوبتا و پولمن (BM) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (NAA)، ‌ایندول بوتریک اسید (IBA)، 2,4-D ‌ (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر همراه با 30 گرم در لیتر ساکارز استفاده شد. پینه‌زایی در هر دو محیط ‌کشت تنها در حضور پیکلورام و فقط در تاریکی مشاهده گردید. اما در محیط کشت BM ‌کالوس‌‌‌های بیشتری نسبت به محیط کشتMS ‌تولید شد و میزان آن در ریز نمونه‌‌‌های ساقه نسبت به برگ زیادتر بود. به منظور ایجاد رویان‌‌‌های بدنی، پینه‌‌‌ها به محیط‌‌‌های کشت BM و MS حاوی غلظت‌‌‌های پایین NAA ، IBA، 2,4-D ‌و ‌پیکلورام هر یک به میزان 1/0 و2/0 میلی‌گرم در لیتر و همچنین محیط بدون اکسین حاوی 30 گرم در لیتر مانیتول، ‌30 میلی‌گرم در لیتر آبسزیک اسید (ABA)، 4 گرم در لیتر پلی اتیلن گلیکول (PEG) ( با وزن مولکولی 6000) و 80 گرم در لیترساکارز منتقل شدند، اما بر روی هیچ یک از محیط‌‌‌های کشت مذکور رویان بدنی ایجاد نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تولید پینه از ریزنمونه های کاج مطبق (araucaria excelsa l. ) در شرایط درون شیشهای

شرایط لازم برای تولید پینه از ریزنمونه های ساقه و برگ کاج مطبق (araucaria excelsa l.) به منظور باززائی گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور محیط های کشت موراشیگ و اسکوگ (ms) و گوبتا و پولمن (bm) حاوی اسید آلفا- نفتالین استیک (naa)، ایندول بوتریک اسید (iba)، 2,4-d (4،2- دی کلروفنوکسی استیک اسید) و پیکلورام (4 - آمینو- 3،5،6 – 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید) هر یک به میزان 2/0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی...

متن کامل

تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین‌های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)

به‌منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام‌خمینی‌(ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (Araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا‌ست. این گیاه به‌منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از‌آنجا‌که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به...

متن کامل

تاثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (araucaria excelsa r.)

به منظور بررسی اثر محیط کشت، ریزنمونه و سیتوکینین‏ها بر کاج مطبق آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار در دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال 1392 اجرا شد. کاج مطبق (araucaria excelsa) از خانوادۀ آروکاریاسه[1] و بومی جزیرۀ نورفک در استرالیا ست. این گیاه به منزلۀ یک گیاه زینتی چوبی، ارزش تجاری زیادی دارد. از آنجا که این گیاه از طریق بذر تکثیر می‏شود، دستیابی به...

متن کامل

جنین زایی سوماتیکی در کاج مطبق (araucaria heterophylla)

تکثیر گیاهان عالی در شرایط درون شیشه ای، یکی از مهمترین اهداف کشت بافت گیاهی محسوب می شود. آروکاریای زینتی(کاج مطبق) با نام علمی araucaria heterophylla یکی از گونه های مهم سوزنی برگان و از خانواده araucariaceae می باشد که از طریق رویشی (قلمه) و زایشی (بذر) تکثیر می شود، با توجه به ارزش اقتصادی بالای آن به عنوان یک درخت زینتی با هدف دستیابی به روش تکثیر از طریق جنین زایی سوماتیکی آن این پژوهش ان...

15 صفحه اول

بهینه‌سازی تولید پینه و تأثیر تنش اسمزی بر پینه های گل قرنفل (Dianthus barbatus L.) در محیط درون شیشه‌ای

Dianthus barbatus is an important ornamental bedding plant in temperate regions with traditional medicinal applications. Water shortage and drought stress are major limitations for landscape development and plant medicine production. Callogenesis is the key step for modern plant breeding techniques and in vitro drought stress study defines the mechanisms of plant response to stress. Therefore t...

متن کامل

Investigating Growth of Araucaria excelsa L. in Different Methods of Fertilization

A serious problem in cultivation of ornamental plants is a lack scientific and applied program in fertilization, so that the plant nutrition focused on growth medium. A randomized completely design with 8 different fertilization methods with the use of ammonium sulphate, potassium sulphate, di ammonium phosphate, ferrilene and kristalon was conducted in three replications in a greenhouse of Cha...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023