تکنولوژی تعیین جنسیت جنین

نویسنده

چکیده

Development of human science and technology and its effect on human feature requires the necessity of lawyer`s attention to this development.  The predetermination of a child’s gender technology is one of this development that place in the medical law scope. At first this article explains the medical aspect of this technology and then it tries to legally analyze the predetermination of a child’s gender technology by Survey the deferent legal viewpoint and their reasoning. This research tries to answer this question that if the predetermination of a child’s gender technology is a discriminatory and misanthropic method. What is the effect of this technology in society?  The outcome of this article is the necessity of special attention to this matter because of the preference of male child in the society, changing of population structure and subsequent social problems. In addition legislators must follow the control and reduction policy in this matter.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه جهت تعیین جنسیت جنین در انسان

Background and purpose: In humans, SRY (sex-determining region of the Y chromosome) is the major gene for the sex determination which is found in normal XY males and rarely in XX males, and it is absent from normal XX females and from many XY females. There are several methods which can indicate a male genotype by amplification of SRY gene. The aim of this study was identification of the SRY ge...

متن کامل

درمان ناباروری و تعیین جنسیت جنین در چالش با حکمت و عدالت خداوند

  استفاده از فناوری‌های جدید برای درمان ناباروری چالش‌هایی را در زمینه‌های مختلف مطرح کرده است. برخی از این چالش‌ها، اخلاقی است، برخی حقوقی و برخی دیگر عقیدتی. در این مقاله، یکی از چالش‌های عقیدتی استفاده از این فناوری ‌ها - با عنوان درمان ناباروری و تعیین جنسیت جنین در چالش با حکمت و عدالت خداوند- بررسی شده است. توجه به نظام علّی- معلولی حاکم بر عالم، نحوه تبیین عدالت و حکمت تکوینی خداوند متعال...

متن کامل

تعیین جنسیت جنین بر اساس محل جفت با استفاده از سونوگرافی دو بعدی

Background: Early detection of fetal gender can provide an alarm for parents who complicated by genetic disorders. Moreover, the invasive tests are used for detecting any sex-specific genetic syndromes before 12 weeks of gestation. This study was de-signed to discover any association between placental location and fetal gender between 11 to 13+6 weeks of gestation. Methods: A cross-sectional s...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  169- 186

تاریخ انتشار 2008-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021