تیلنکیدهای مرتبط با درختان در باغات جیرفت و شرح چهار گونه جدید برای فون نماتدهای ایران

نویسندگان

  • ابراهیم پورجم
  • احمد خیری
  • فرحناز جهانشاهی افشار
چکیده

به منظور شناسایی فون نماتدهای راسته Tylenchida در باغات میوه منطقه جیرفت واقع در استان کرمان، طی سالهای 1380 و 1381، تعداد 140 نمونه خاک از اطراف ریشه درختان میوه منطقه جمع‌‌آوری گردید. پس از انتقال نمونه‌‌ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوی خاک و استخراج نماتدها به روش سانتریفوژ و تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین با استفاده از روش دگریسه (1969) انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی و برشهای لازم از قسمتهای مختلف بدن تهیه شد. پس از بررسیهای میکروسکوپی، اندازه‌‌گیری‌‌های لازم و رسم تصاویر مورد نیاز، با استفاده از منابع و کلیدهای موجود اقدام به شناسایی گونه‌‌های استخراج شده، گردید. براساس مشخصات مرفولوژیک و مرفومتریک جمعیتهای جمع آوری شده، تعداد 34 گونه نماتد متعلق به 19 جنس؛ از راسته Tylenchida، به شرح زیر شناسایی گردید: Hoplolaimus seinhorsti Filenchus facultativus Aphelenchoides asterocaudatus Irantylenchus vicinus Filenchus misellus Aphelenchoides bicaudatus Paratylenchus coronatus Filenchus polyhypnus Aphelenchoides limberi Pratylenchus neglectus Filenchus vulgaris Aphelenchoides spicomucronatus Pratylenchus thornei Geocenamus alboranensis Aphelenchoides subtenuis Psilenchus hilarulus Geocenamus brevidens Aphelenchus avenae Psilenchus hilarus Geocenamus rugosus Basiria berylla Seinura demani Helicotylenchus multicinctus Basiria tumida Tylenchorhynchus mashhoodi Helicotylenchus pseudorobustus Boleodorus thylactus Tylenchulus semipenetrans Hemicriconemoides chitwoodi Criconemella xenoplax Hirschmanneilla gracilis Ditylenchus myceliophagus Hoplolaimus indicus Filenchus andrassy در بین گونه‌های شناخته شده چهارگونه Hemicriconemoides chitwoodi، Hirschmanneilla gracilis ، Hoplolaimus seinhorsti و Paratylenchus coronatus برای اولین بار از ایران گزارش شده و همراه با Filenchus polyhypnus ؛ به عنوان دومین گزارش از ایران، شرح داده می‌‌شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تیلنکیدهای مرتبط با درختان در باغات جیرفت و شرح چهار گونه جدید برای فون نماتدهای ایران

به منظور شناسایی فون نماتدهای راسته tylenchida در باغات میوه منطقه جیرفت واقع در استان کرمان، طی سالهای 1380 و 1381، تعداد 140 نمونه خاک از اطراف ریشه درختان میوه منطقه جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، عملیات شستشوی خاک و استخراج نماتدها به روش سانتریفوژ و تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین با استفاده از روش دگریسه (1969) انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، اسلایده...

متن کامل

فون نماتدهای انگل درختان پسته در سیرجان

     به ­منظور شناسایی نماتدهای انگل درختان پسته در منطقه­ی سیرجان، در سال­های 1387 و 1388 تعداد 35 نمونه‌ی اصلی و 15 نمونه­ی تکمیلی (جمعاً 50 نمونه خاک و ریشه) از مناطق مختلف پسته­کاری سیرجان جمع ­آوری گردید. پس از شستشو و استخراج نماتدها از خاک و ریشه، تثبیت و انتقال آنها به گلیسرین با استفاده از روش دگریس، لام‌های دائمی تهیه شد. پس از بررسی­های میکروسکپی، اندازه­گیری­ها و رسم تصاویر، با استفا...

متن کامل

معرفی سه گونه‏ یPratylenchoides magnicauda، Trophurus minnesotensis و Xiphinema basilgoodeyi برای فون نماتدهای ایران از مزارع و باغات دشت اردبیل

در بررسی که به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع و باغات دشت اردبیل شامل شهرستان‏های نیر، نمین و اردبیل صورت گرفت، در مجموع تعداد 26 گونه که 22 گونه متعلق به زیر‌راسته‌ی Tylenchina و چهار گونه از زیر‌راسته‌ی Dorylamina مورد شناسائی قرار گرفت که از بین آن‏ها گونه‏های Pratylenchoides magnicauda از باغ سیب، Trophurus minnesotensis از مزارع سیب‏زمینی، کلزا، گندم و یونجه و Xiphinema basilgoo...

متن کامل

فون نماتدهای انگل درختان پسته در سیرجان

به ­منظور شناسایی نماتدهای انگل درختان پسته در منطقه­ی سیرجان، در سال­های 1387 و 1388 تعداد 35 نمونه ی اصلی و 15 نمونه­ی تکمیلی (جمعاً 50 نمونه خاک و ریشه) از مناطق مختلف پسته­کاری سیرجان جمع ­آوری گردید. پس از شستشو و استخراج نماتدها از خاک و ریشه، تثبیت و انتقال آنها به گلیسرین با استفاده از روش دگریس، لام های دائمی تهیه شد. پس از بررسی­های میکروسکپی، اندازه­گیری­ها و رسم تصاویر، با استفاده از...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023