جبرخطی در کتاب‌های دوره اول متوسطه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، محتوای دانش جبرخطی را در کتاب‏‌های تازه تالیف شده دبیرستان (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) بررسی نموده، و ضمن بیان ضرورت‌ها، قدری محتوای جدید جبرخطی برای مقطع نهم دبیرستان پیشنهاد می‌کنیم. همچنین‌ به‌مواردی اشاره می‌نماییم که تاییدی بر مناسب بودن این محتوای پیشنهادی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: غذا و تغذیه در سلامت افراد جامعه، بویژه کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد. در این ارتباط اهمیت دانش و مهارت برای انتخاب‌های غذایی سالم‌تر امری پذیرفته شده است. بنابراین، ارزیابی منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی در دسترس جامعه، از جمله برنامه های آموزشی و کتاب‌های درسی مورد استفاده در نظام آموزش رسمی از نظر مطالب مرتبط با غذا و تغذیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این پژوهش، باهدف برر...

هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلّفه‌های هوش هیجانی بار ـ اُن در کتاب‌های درسی سال اول دبیرستان بود. نمونه این پژوهش، چهار کتاب ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی، دین و زندگی و مهارت‌های زندگی سال اول دبیرستان، اهداف آموزشی و مؤلّفان این کتاب‌ها بود. هر یک از این کتاب‌ها و اهداف آموزشی آن بر اساس 15 مؤلّفه هوش هیجانی بار ـ اُن و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که...

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه جذابیت کتاب‌های الکترونیکی به منظور ارائه یک مدل مناسب است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را دبیران مدارس دوره اول متوسطه شهر اصفهان به تعداد 1876 نفر زن و مرد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده که به طور تصادفی از بین نواحی 2، 3 و 5 آموزش و پرورش شهر اصفهان با استفاده از جدول مورگان تعداد 320 نفر انتخاب شدند....

مقدمه: هدف پژوهش، بررسی جایگاه آموزش کمک‌های اولیه، در کتاب‌های درسی دوره متوسطه اول و دوم بود. با توجه به آمار بالای سوانح در کشور و تلفات بالا در حوادث سر صحنه و معلولیت‌های به تبع آن، لزوم آشنایی دانش آموزان با مهارت‌های فوق، و گنجاندن آنها در کتاب‌های درسی ضروری به نظر می رسد. روش: روش به کار رفته در پژوهش فوق از نوع تحلیل محتوا می‌‌باشد. ابزار پژوهش سیاهه تحلیل محتوا می‌‌باشد که دارای 21 م...

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب­های تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول، برحسب میزان توجه به مولفه­های سرمایه فرهنگی بود. با توجه به اینکه کتاب­های تفکر و سبک زندگی کتاب­های جدیدالتالیفی هستند که در راستای تقویت مهارت‌های تفکر و پرورش عادات اصیل اجتماعی و فرهنگی وارد عرصه کتاب­های درسی گشته‌اند، ضرورت بررسی جایگاه مولفه­های سرمایه فرهنگی در آنها بیش از پیش احساس می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دورة متوسطة اول از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری مشتمل بر تمام کتاب‌های درسی کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره متوسطة اول بوده و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدودبودن جامعه آماری از نمونه‌گیری صرف‌نظر شده و کل جامعه آماری برای نمونه در نظر گ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود