× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

جبرهای فیستر با برگردان

نویسنده

چکیده

در این مقاله به مرور فرم‌های دوخطی فیستر روی میدان‌ها و برگردان‌های فیستر روی جبرهای ساده‌ٔ مرکزی می‌پردازیم. همچنین به بیان حدس‌های مهم در این راستا، تلاش‌های انجام شده برای اثبات آن‌ها و نیز مسائل باز باقیمانده در مشخصه‌ٔ مخالف دو خواهیم پرداخت. درنهایت، تلاش‌های انجام شده برای تعمیم این حدس‌ها به مشخصه‌ٔ دو و تفاوت‌های نتایج به دست آمده در این مشخصه با سایر مشخصه‌ها نیز مرور می‌شوند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این مقاله، به مرور مفاهیم اولیه در نظریۀ جبریِ فرم های مربعی می پردازیم. پیوند میان این فرم ها و فرم های دوخطی، ناورداهای مقدماتی این فرم ها و تفاوت های موجود بین حالتی که مشخصه برابر با دو است و حالتی که مشخصه برابر با دو نیست، به اختصار بیان شده اند. همچنین فرم های فیستر که نقشی کلیدی در نظریۀ فرم های مربعی دارند، معرفی و برخی کاربردهای آنها بیان می شوند.

فرض کنید یک جبر باناخ باشد. ما نشان می دهیم که اگر یک ایده ال انقباض پذیر ازیک جبر باناخ باشد آنگاه برقرار است. سپس وجود یک خود توان می نیمال مرکزی را در یک جبر باناخ انقباض پذیرکه یک تابعک ضربی نا صفر روی آن موجود باشد ثابت می کنیم. همچنین مفهومb- انقباض پذیری و یکی از فرم های معادل آن را معرفی می کنیم و با مثالی نشان می دهیم که b- انقباض پذیری به طور اکید از انقباض پذیری ضعیف تر است.