جذب داروی ضد سرطان آبیراترون ‏‏(‏Abiraterone‏) روی نانوقفس بورن ‏نیترید، یک محاسبه ‏DFT

نویسندگان

  • اشرف السادات قاسمی استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، ‏صندوق پستی 3697-19395‏
  • زهرا بابایی افراپلی کارشناس، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، ‏صندوق پستی 3697-19395‏
چکیده

آبیراترون (Abiraterone) به‌عنوان یک داروی مهم در کاهش اثرات سرطان پروستات پیشرفته در دنیا شناخته می­شود.یافتن روشی برای انتقال هدفمند آبیراترون به بافت هدف آن یعنی پروستات توسط نانوذره­ها می­تواند یک موضوع مهم در بحث درمان هدفمند به‌وسیله آبیراترون باشد. در این تحقیق، اثرات جذب آبیراترون بر خواص ساختاری و الکترونی نانوقفس بورن نیترید (BNNT) خالص در محیط­های گازی و حلال (آب) با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی (DFT) به‌منظور یافتن سنجش کارایی BNNT به‌عنوان حمل‌کننده آبیراترون استفاده شده است. برای تحقق این هدف، پارامترهای ساختاری، انرژی جذب، ممان دوقطبی، نمودار چگالی حالت، انرژی اوربیتال­های مولکولی، ویژگی­های ترمودینامیکی و اسپکتروسکوپی آن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می­دهند که انرژی جذب داروی آبیراترون بر روی نانو قفسه بور-نیترید (Abiraterone-BNNT) در فاز گازی با مقدار قابل توجه 7/25- الکترون ولت بوده است ولی در حلال آب 3/2+ الکترون ولت بوده است. همچنین داده‌های ممان دوقطبی نشان می­دهند که برای کمپلکس در فاز گازی و برابر با 3428/8 دبای است و بیشترین مقدار است. همچنین شاخص سختی و پتانسیل شیمیایی برای نانوقفسه حداکثر و شاخص الکتروفیلیسیتی برای دارو حداکثر بوده است. داده‌های اسپکتورسکوپی IR نیز اتصال دارو به نانوقفس را در فاز گازی تأیید می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بر هم کنش داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین با صفحه بورن نیترید به روش مکانیک کوانتوم ودینامیک مولکولی

چکیده: اهمیت ترکیبات دارویی دوکسوروبیسین، در درمان سرطان، ما را بر آن داشت تا چگونگی اثر جذب این دارو را بر صفحه بورن نیتریدمورد بررسی قرار دهیم.ساختار بهینه دارو با استفاده از روش تابعی چگال(dft)، در سطح محاسباتی b3lyp/6-31g*، به دست آمد. سپس با تکرار این ساختار بهینه در طرفین یک صفحه بورن-نیترید حاوی 600 اتم، چگونگی جذب دارو بر روی صفحه بورنیترید محاسبه گردید. محاسبات کوانتوم مکانیکی به وسی...

15 صفحه اول

جذب مولکول متان روی صفحه گرافین و بورن-نیترید

هنگام ظهور یک ماده ناشناخته نخستین تحقیقات در زمینه شناسایی ویژگی های آن است. درحال حاضر آنچه گرافین را با اهمیت نموده، ویژگی های منحصربفرد آن می باشد. ویژگی های جالب توجه گرافین به عنوان نازک ترین ماده جهان و کاربردهای روزافزون آن در الکترونیک، حسگرها، نمایشگرها و.... آن را به حوزه مهمی در فیزیک ماده چگال و نانوتکنولوژی تبدیل نموده است. یکی از مسائل مطرح برای این ماده، شناسایی ویژگی های حسگری ...

15 صفحه اول

مطالعه ی تئوری دانسیته احتمال (dft) جذب اکسیژن بر روی بورن نیترید نانو تیوب ها همراه با دوپینگ آرسنیک

در این پایان نامه، پارامترهای ساختاری مانند رزونانس مغناطیسی هسته (nmr)، رزونانس چهار قطبی هسته (nqr) و انرژی جذب مولکول اکسیژن بر سطوح خارجی و داخلی نانو لوله های بور نیترید و اثر تزریق آرسنیک، مطالعه می شود. به همین منظور، نانو لوله های آرمیچر (3،3)، (4،4)، (5،5) و زیگزاگ (6،0)، (8،0)، (10،0) خالص و تزریق شده با آرسنیک جهت مطالعه انتخاب شده است. در مرحله اول، تمام مدل ها با استفاده از روش تئو...

مطالعه جذب داروی پیمگدین بر روی نانو تیوب بورنیترید (0/5) از طریق محاسبات DFT

در این تحقیق دارو بر روی بسترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است داروی مربوطه مدلی از یک داروی دیابت به نام پیمگدین بوده که نقش نانو لوله بورنیترید در حمل این دارو بررسی شده است برای این منظور لوله بور نیترید زیگزاگ (0/5) با طول‌های مختلف و نانو کربن  مورد  تجزیه  و تحلیل  قرار گرفته است  و از نرم افزار گوسین  و  روش  DFT/B3LYPو سری پایه‌های G21-3  و G31-6 برای انجام محاسبات استفاده ‌شده است. ب...

متن کامل

بررسی اثر پیچشی روی خواص الکترونی نانو ساختار‌های دو لایه‌ای گرافین و بورن نیترید

در این مقاله، خواص الکتریکی گرافین و بورن نیترید دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر وجود لایه‌ها روی همدیگر و هم‌چنین پیچش لایه‌ها روی همدیگر مطالعه می‌شود. وجود لایه-ی اضافه موجب ایجاد تراز‌هایی اضافه می‌شود که در مورد گرافین همچنان رسانندگی این ماده را حفظ می‌کند ولی تحرک پذیری آن را به شدت کم می‌کند. اثر پیچش در گرافین و بورن نیترید موجب افزایش تعداد نوار‌های انرژی به هشت عدد می‌شود ک...

متن کامل

شبیه سازی فرآیند جذب داروی ضد سرطان داکسوروبیسین بر روی نانولوله های کربنی عاملدار

داروی ضدسرطان داکسوروبیسین به طور گسترده در درمان انواع مختلف سرطان به کار می رود. در سال های اخیر نانوحامل های دارویی در انتقال داروهای ضدسرطان نقش عمده ای ایفا نموده اند. یکی از این نانوحامل ها، نانولوله های کربنی می باشد. مطالعات تجربی زیادی در زمینه ی جذب و رهایش داکسوروبیسین برروی نانولوله کربنی و نانولوله کربنی عاملدار برای سیستم های دارورسانی انجام شده است. با این حال مکانیسم دقیق برهم ک...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  113- 124

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021