جنسیت در تعاونیها

نویسندگان

  • آن بریت نی پیرد آموزشیار تعاون و کارشناس مسئله جنسیت در سازمان بین‌المللی‌کار ((ILO
  • اصغر بیات . کارشناس ارشد جامعه شناسی و معاون دفتر تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون
چکیده

جنسیت مربوط به نظام طبیعی است و امور طبیعی ذاتاً موجب فخر یا وهن نیستند. براساس آموزه‌های دینی، جایگاه و منزلت آدمی بر پایه کرامت و تقرب او به خداوند است و میزان و معیار اصلی،‌ تقواست نه جنسیت یا هر عامل دیگر. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله قرار دادیم تا یکدیگررا بشناسید(اینها ملاک امتیاز نیست)؛ گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است.» (سوره الحجرات آیه 13). مسئله جنسیت و حقوق مترتب بر آن از ابتدای خلقت انسان محل مناقشه بوده است و در طول تاریخ گاهی مردان وگاهی نیز زنان دارای حق برتر در خانواده و جامعه بوده‌اند؛ اما پس از انقلاب صنعتی و تحولات ناشی از آن، شاهد حضور گستردة زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر برای مردان و زنان – که یکی از شاخصهای توسعه هر جامعه محسوب می شود- بوده‌ایم. نهضت تعاون نیز با تأکید بر ارزشهایی مثل خودیاری[1]، مسئولیت فردی[2]، مردمسالاری، برابری[3]، تساوی حقوق[4]و همچنین اصل «هر عضو، یک رأی»، منزلت زنان و مردان را یکسان در نظر می‌گیرد. خانم‌آن‌بریت‌نی‌پیرد،آموزشیار‌تعاون وکارشناس مسئله جنسیت درسازمان‌ بین‌المللی ‌کار(ILO)، در این مقاله به محدودیتهای زنان در کشورهای در حال توسعه و نقشی که تعاونیها می‌توانند در زمینة توانمندسازی آنها داشته باشند، اشاره می‌کند. مقاله حاضر با عنوان «Gender Issues in Cooperatives» در سایت سازمان بین الملی کار موجود است[5]. [1]. self - help [2]. self-responsibility [3].equality [4]. equity [5]. www. Ilo. org

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعاونیها و اقتصاد اجتماعی

تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:ز...

متن کامل

مدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونیها

مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه  ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.   در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاون...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

وضعیت تأمین مالی تعاونیها و شیوه‌های تقویت آن

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش میدانی بوده که در سال 1387 با هدف بررسی روشهای تقویت تأمین مالی تعاونیها در ایران انجام شده است. جامعه مورد بررسی، تعاونیهای فعال کشورند ولی به دلیل محدودیت امکانات و بودجه، بر مبنای شاخص توسعه‌یافتگی (HDI)، چهار استان اصفهان، قزوین، مازندران و آذربایجان‌غربی به عنوان استانهای منتخب در نظر گرفته شده اند. روش‌ نمونه‌گیری در این تحقیق احتمالی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 204-205

صفحات  147- 161

تاریخ انتشار 2009-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021