حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

نویسندگان

چکیده

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای م ختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه اس ت . حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی م ی شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشی ه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است . فرضیه اصلی تحقیق این است که بین وضعیت بد اقتصادی و معیشتی حاشی ه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی آنها رابطه وجود دارد . روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است . جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در حاشیه شه ر یزد تشکیل می داد. با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق در پیش آزمون انجام شده و سطح اطمینان 95 درصد، نمون ه ای به حجم 282 نفر از ساکنان مناطق حاشی ه ای شهر یزد انتخاب و به صورت حضوری با آنها مصاحبه شد . طبق یافته های تحقیق بین بیکاری، درآمد خانواده و ارتکا ب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود دار د . افراد بیکار و با درآمد پایین نسبت به افراد شاغل و افراد با درآمد بالا بیشتر مرتکب جرایم اجتماعی شده اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندار د . نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی و به ویژه نظریه محرومیت و همچنین نظریه فشار است که مدعی است افراد به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد از یک سو و مقایسه خود با دیگرانی که در شهر هستند از سوی دیگر، تمایل زیادی به ارتکاب رفتار مجرمانه پیدا م یکنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن درحاشیه نشینان،مطالعه موردی حاشیه نشینان شهرستان کرمانشاه درسال1392

یکی ازمسائلی که درتمامی جوامع به خصوص جوامع درحال توسعه ازجمله کشورایران وجود دارد،حاشیه نشینی درشهرها است.ازجمله اهداف این تحقیق میتوان به شناخت ویژگی های مناطق حاشیه نشین وبررسی عوامل ارتکاب جرائم خشن دراین محله ها از جمله مسائل اقتصادی،نارضایتی اجتماعی،کنترل اجتماعی وزیست بوم اشاره کرد.این تحقیق ازنوع تحقیقات کاربردی است وروش تحقیق بکارگرفته شده،روش اسنادی وپیمایشی است که برای جمع آوری اطلاع...

بررسی میزان سرمایه ی اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ایلام

هدف تحقیق حاضر بررسی میزان سرمایه­ی اجتماعی بین حاشیه­نشینان شهر ایلام است. برای توصیف و تبیین سرمایه­ی اجتماعی نیز سعی شده که از چند منبع به صورت تلفیقی استفاده شود، یعنی آرای صاحب­نظران سرمایه­ی اجتماعی مانند گیدنز، بوردیو، کلمن، پوتنام، پوتنام مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش و جامعه­ی آماری افراد 18 به بالای ساکن در مناطق حا...

متن کامل

علل ارتکاب جرایم اقتصادی و راهکارها

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نو...

متن کامل

بررسی علل اجتماعی ارتکاب جرایم منافی عفت توسط زنان در مناطق حاشیه شهر همدان

این پژوهش به بررسی و مطالعه علل اجتماعی ارتکاب جرایم منافی عفت توسط زنان در مناطق حاشیه شهر همدان در سال 1389 می پردازد مناطق حاشیه شهر همدان بخش مهمی از جمعیت شهر را درخود جای داده و نرخ آسیبهای اجتماعی در این مناطق بسیار بالا است بر اساس آمارهای دریافتی از نیروی انتظامی اغلب زنان روسپی در مناطق حاشیه شهر ساکن می باشند بنابراین بررسی جرایم منافی عفت با توجه به افزایش روزافزون جرایم توسط زنان و...

علل ارتکاب جرایم اقتصادی و راهکارها

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 42(72، تابستان 1389)  شماره 2

صفحات  157- 166

تاریخ انتشار 2010-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021