حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

نویسندگان

  • محمدی، , افشین
  • خدابخش, فاطمه
چکیده

سابقه و هدف: آپاندیسیت حاد از مهمترین اورژانسهای جراحی شکم می باشد که تشخیص صحیح و به موقع آن می تواند موجب کاهش میزان عوارض ناخوشایند گردد. با وجود پیشرفت روش های تشخیصی هنوز درصد چشمگیری از بیماران با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد، دارای لاپاراتومی منفی هستند. سونوگرافی می تواند باعث کاهش این موارد منفی گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 500 بیمار مراجعه کننده با شکم حاد جراحی و با تشخیص اولیه آپاندسیت حاد در بیمارستان امام خمینی تبریز در مدت 12 ماه انجام شد. بیماران قبل از عمل جراحی تحت سونوگرافی با تکنیک فشار تدریجی (Graded compression sonography) قرار گرفتند. سپس نتایج سونوگرافی ها با یافته های هیستوپاتولوژیک پس از جراحی مقایسه شد.یافته ها: میانگین سن 9/13±1/25 سال و 263 نفر و بقیه زن بودند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت سونوگرافی شکم در تشخیص آپاندیسیت حاد در کل به ترتیب 2/96، 1/93، 8/96، 9/91 و 2/95 درصد، در افراد مذکر به ترتیب 2/97، 4/96، 3/98، 2/94 و 97 درصد و در افراد مونث به ترتیب 95، 5/89، 95، 5/89 و 2/93 درصد بود. بهترین نقطه برش قطر آپاندیس ≥8/5 میلی متر محاسبه شد که در تشخیص آپاندیسیت حاد دارای حساسیت 3/88% و ویژگی 73% بوده است.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که سونوگرافی بعلت غیرتهاجمی، ارزان و در دسترس بودن یک ابزار تشخیصی با ارزش بوده و این امر می تواند باعث کاهش قابل توجه در هزینه های درمانی و جراحی بیماران گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع‌ترین اورژانس‌های جراحی است و علی‌رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش‌هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می‌کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی‌تی اسکن و MRI می‌باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده‌نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

ارزش تشخیص سونوگرافی در آپاندیسیت حاد

سونوگرافی با فشار تدریجی ، هنگامی که علائم و نشانه های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مبهم هستند ، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد.برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد ، یافته های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر ، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در 113 مو...

متن کامل

بررسی میزان حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد دربیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد

Background : The acute inflamation of appendix is called appendicitis which is one of the most common surgical emergencies. Appendicitis must be diagnosed and appendectomy should be done. In order to prevent appendix gangrene or other complications such as peritonitis, phelegmon and abscess. Since sonography as an accurate diagnosis method to evaluate pathological processes has been accepted f...

متن کامل

مقایسه سونوگرافی و سیستم نمره‌دهی آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد

Background: Various imaging tests as well as different scoring systems based on symptoms, signs and laboratory findings are commonly used to improve diagnostic accuracy in acute appendicitis. The aim of this study was to compare the diagnostic accuracy of MANTRELS scoring system (designed by Alfredo Alvarado), which is based on symptoms, signs and laboratory results, with sonographic findings. ...

متن کامل

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی است و علی رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن و mri می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 3

صفحات  42- 47

تاریخ انتشار 2009-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021