× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

حساسیت کروموزومی لنفوسیت‌های بیماران سرطان سر و گردن نسبت به تابش با اشعه گاما در محیط آزمایشگاهی توسط دو روش میکرونوکلوئوس و G2

نویسندگان

  • جعفری, عباس مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • خالقیان, ملیحه مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • دیوسالار, کوروس مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
  • عظیمی, سیروس مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • فرزانفر, فریده مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • فرهان, فرشید مرکز تحقیقات رادیوتراپی شیمی‌درمانی، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • قائم‌مقامی, مهرانگیز مرکز تحقیقات رادیوتراپی شیمی‌درمانی، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • محققی, محمد‌علی مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • محمودی, مجید مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • نورمحمدی, اعظم مرکز تحقیقات رادیوتراپی شیمی‌درمانی، انستیتو کانسر ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

Background: It is reported that high frequency of chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes of individuals is a marker of cancer predisposition. The aim of this study was to investigate the in vitro frequency of chromosomal damage in lymphocytes of patients with head and neck cancer against gamma irradiation compared with those in healthy individuals. Methods: In a case and control study, peripheral blood lymphocytes of 101 patients with head and neck cancer were collected before the onset of radiotherapy. Lymphocytes of 40 healthy individuals were also collected as controls. Head and neck cancer patients and the control group were consecutively recruited between April 2012 and February 2015 from Clinics of Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran. Lymphocytes of patients or control group were cultured and exposed to gamma radiation in G2- and G0- phase of the cell cycle. The induced chromosomal aberrations such as chromosome and chromatid breakages, chromosome and chromatid gaps, chromatid exchanges and micronuclei were scored in one-hundred metaphase cells of each individual. The mean of each chromosomal aberration was compared in patient and control groups. Early and late tissue reactions were scored during radiotherapy treatment or thereafter. Results: There was no significant difference in demographic characterization between the two study groups. The frequency of radiation- induced G2 aberrations in lymphocytes of patients was significantly higher than in those of healthy donors (P= 0.001 for chromosomal breaks). The frequency of radiation-induced micronuclei in G0 assay was also higher in patients than in those in controls (P= 0.05). The results also indicate that there is no correlation between the two assays. No significant correlation was also observed between aberration frequencies in lymphocytes and the degree of both early and late normal tissue reactions. Conclusion: The results indicate that the in vitro chromosomal radiosensitivity of peripheral blood lymphocytes of patients with head and neck cancer against gamma irradiation was significantly higher than that in healthy individuals.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: بر اساس گزارشات، افزایش فراوانی ناهنجاری های کروموزومی در سلول های خون محیطی، نشانه ای از استعداد ژنتیکی افراد در ابتلا به سرطان می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی ضایعات کروموزومی لنفوسیت های خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن در مواجه با تابش اشعه رادیوتراپی در محیط آزمایشگاهی در مقایسه با گروه افراد سالم بود. روش بررسی: در یک مطالعه مورد-شاهدی، از اردیبهشت ماه 139...

Background: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common malignancy in childhood, characterized by excess lymphoblasts, and immature white blood cells that are continuously multiplying and overproducing in the bone marrow. The aim of this investigation was to measure the sensitivity of lymphocytes against gamma irradiation in patients with acute lymphoblastic leukemia, and also find ou...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background and purpose: Cytogenetic tests are used to assess the individual’s radiosensitivity and the potential to develop cancerous diseases. Our aim was to assess the radiosensitivity of patients with prostate cancer and healthy individuals based on Premature Chromosome Condensation (PCC). Materials and methods: 3.5 ml blood was collected from peripheral veins of 10 healthy indi...

Background and purpose: Head and neck cancers are amongst the most common cancers in the world with increasing incidence rate. The aim of this study was to evaluate the quality of life in patients with head and neck cancers in Babolsar, Iran 2016-2017. Materials and methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 65 patients with head and neck cancers attending Babolsar Shahid...

زمینه و هدف: لوسمی لنفوبلاستی حاد، متداول ترین نوع بدخیمی در کودکان است که از تغییر شکل بدخیم سلول های خون ساز و در نتیجه ازدیاد لنفوییدهای نابالغ در مغز استخوان و خون شناخته می شود. هدف مطالعه، بررسی میزان حساسیت لنفوسیت های خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد به پرتو گاما در پیدایش ناهنجاری های کروموزومی در مقایسه با گروه کنترل سالم، در محیط in vitro بوده است.روش بررسی: جهت تعیین ...