حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP

نویسندگان

چکیده

امروزه عرضه میوه­ها به صورت قطعات بریده شده از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می­باشد، ولی میوه برش­خورده معمولا در مرحله پس از برداشت و زمان نگه­داری دچار قهوه­ای شدن آنزیمی شده و با حمله عوامل بیماری­زا مواجه می­شوند. در این تحقیق برای افزایش عمر قفسه­ای قطعات برش­خورده خرمالو از تیمارهای اسید آسکوربیک (یک درصد به مدت دو دقیقه)، اسید اگزالیک (5/0 درصد به مدت دو دقیقه)، 1-MCP (یک میکرولیتر در لیتر به مدت 24 ساعت)، آب مقطر (شاهد) و در تلفیق با تیمار 1-MCP استفاده شد. پس از تیمار قطعات بریده شده خرمالو در ظروف پلی­اتیلنی با استفاده از پوشش سلوفان بسته­بندی و به دمای چهار درجه سانتی­گراد منتقل شدند. در زمان­های هفت، 14 و 21 روز بعد از نگه­داری، نمونه­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت معنی­داری بین تیمارها در اکثر صفات مورد ارزیابی وجود دارد. بر اساس نتایج حاصله، قطعات تیمار شده خرمالو با اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک در مقایسه با شاهد دارای کاهش وزن و قهوه­ای شدن کمتری بوده و دارای کیفیت و بازارپسندی مطلوبی بودند. همچنین نمونه­های تیمار شده با اسید آسکوربیک + 1-MCP و اسید اگزالیک + 1-MCP در مقایسه با شاهد دارای استحکام بافت بیشتری و درصد نشت یونی کمتری بودند. تیمارهای 1-MCP، اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک موجب کاهش pH عصاره گردید در حالی که مقدار ویتامین ث افزایش یافت. نتایج کلی نشان داد ترکیبات اسید آلی و 1-MCP باعث کاهش تخریب قطعات برش­خورده خرمالو در زمان نگه­داری در سردخانه شده و به عنوان تیمارهایی مناسب برای حفظ کیفیت پس از برداشت آن می­باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی

سرعت رهاسازی پتاسیم از کانی‌های میکایی اهمیت به‌سزایی در تأمین پتاسیم گیاهان دارد. این مطالعه به‌منظور انتخاب بهترین معادله سینتیکی توصیف‌کننده روند رهاسازی پتاسیم از کانی‌های میکایی تحت تأثیر اسیدهای آلی انجام شد. موسکویت و فلوگوپیت تحت تأثیر اسیدهای آلی سیتریک، مالیک و اگزالیک با غلظت‌های صفر، 500، 2000 و 4000 میکرومولار در شش دوره زمانی قرار گرفته و مقدار پتاسیم رها‌شده از این کانی‌ها با فلی...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

معرفی مدلی برای تخمین کیفیت قطعات فلزی با استفاده از شبکة عصبی و الگوریتم تکاملی فاخته

معمولاً برای افزایش کیفیت قطعات پیشنهاد می‌شود خواص فیزیکی آنها، همچون استحکام کششی، چقرمگی، سختی و جز این‌ها، در حین فرایند تولید یا پس از آن ارزیابی شود. این در حالی است که اندازه‌گیری‌های مخرب در غالب موارد پرهزینه‌اند؛ بنابراین استفاده از روش‌های غیرمخرب برای ارزیابی خواص فیزیکی مواد، خصوصاً در خطوط تولید، امری منطقی به‌نظر می‌رسد. سختی مواد از جمله پارامترهایی است که به‌کمک آن می‌توان ریزساخ...

متن کامل

سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت با اسیدهای آلی

سرعت رهاسازی پتاسیم از کانی های میکایی اهمیت به سزایی در تأمین پتاسیم گیاهان دارد. این مطالعه به منظور انتخاب بهترین معادله سینتیکی توصیف کننده روند رهاسازی پتاسیم از کانی های میکایی تحت تأثیر اسیدهای آلی انجام شد. موسکویت و فلوگوپیت تحت تأثیر اسیدهای آلی سیتریک، مالیک و اگزالیک با غلظت های صفر، 500، 2000 و 4000 میکرومولار در شش دوره زمانی قرار گرفته و مقدار پتاسیم رها شده از این کانی ها با فلی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 4

صفحات  61- 72

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021