حلقه های توابع پیوسته در دهه ی پنجاه

نویسنده

چکیده

آن چه که در پی می آید تجدید خاطره ی نویسنده از پیدایش و آغاز رویش حلقه های توابع پیوسته با تاکید بر روی کارهایی است که در دهه ی پنجاه در دانشگاه پوردو انجام شده است. ادعایی بر بی نقص بودن یا تاریخی-تحقیقی بودن آن نیست. مقداری از کار انجام شده در آن زمان مورد بحث قرار گرفته و ارجاعات به کتاب ها و مقالات مروری آن دوره را در بر گرفته است. روی هم رفته نمادهایی که در ادامه مورد استفاده قرار گرفته از کتاب بزرگ لئو نارد گیلمن و می یر جریسون بر گرفته شده اند. به ویژه برای هر فضای توپولوژی (X ، c(x حلقه همه توابع پیوسته f:X to R تحت عمل های نقطه به نقطه معمولی را نشان می دهد که در آن R میدان اعداد حقیقی با ترتیب معمولی و توپولوژی معمولی است و (C*(X زیر حلقه توابع پیوسته و کران دار است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مقاله شرحی است از روند تاریخی پیدایش نظریه حلقه های توابع پیوسته و بیان موضوعات اصلی پژوهش در این زمینه از ریاضیات همراه با توصیف فعالیت های پژوهشی انجام شده در کشور طی سالهای گذشته و در حال حاضر.

این مقاله شرحی است از روند تاریخی پیدایش نظریه حلقه های توابع پیوسته و بیان موضوعات اصلی پژوهش در این زمینه از ریاضیات همراه با توصیف فعالیت های پژوهشی انجام شده در کشور طی سالهای گذشته و در حال حاضر.

گیریم یک نگاشت پیوسته و پوشا بین فضاهای هاسدورف و فشرده باشد. نگاشت به کمک ترکیب، یک همریختی یک به یک بین حلقه های توابع پیوسته ی حقیقی مقدار متناظرشان، تولید می کند و این همریختی مجوزی است که را به عنوان زیرحلقه ای از در نظر بگیریم . در این پایان نامه خواص جبری توسیع حلقه ی نسبت به خواص توپولوژیکی نگاشت مورد بررسی قرار می گیرد. ما نشان می دهیم که اگر توسیع دارای یک عنصر اولیه باشد؛ یعنی، ، آن ...

فرض کنیم x یک فضای توپولوژی r-مجزا و a(x) مجموعه ی همه ی زیرجبرهای c(x) باشد. به راحتی می توان دید که a(x)تحت رابطه ی شمول یک مشبکه ی کامل می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی مشبکه ی a(x)و فضای توپولوژی xاست. از جمله نشان می دهیم هر فضای هویت xتوسط مشبکه ی a(x) تعیین می شود. همچنین موضوع توزیع پذیر بودن a(x)را مورد توجه قرار می دهیم و به این پرسش که چه موقع این مشبکه توزیع پذیر است پاسخ می دهی...

فرض کنیم ?:x?y یک نگاشت پیوسته پوشا بین فضاهای هاوسدورف فشرده باشد. نگاشت? ‎ به وسیله ی عمل ترکیب همریختی یک به یک ‎ بین حلقه های توابع پیوسته حقیقی مقدار متناظر می کند. با توجه به این همریختی ‎ c‎ (‎ y‎ ‎)‎ را به‎‎عنوان یک زیر حلقه از ‎ c‎ (‎ x‎ )‎ ‎قلمداد می کنیم. این پایان ‎‎نامه به ارتباط خواص جبری توسیع حلقه c(y)?c(x) ‎ با خواص توپولوژیکی نگاشت ?:x?y می پردازد. ثابت می کنیم که اگر توسیع c...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود