حل مسالهRcpsp/max با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد فعالیتها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مساله زمان ­بندی پروژه با محدودیت منابع و وجود تاخیرات زمانی حداکثر و حداقل میان فعالیتها با هدف کمینه کردن جریمه ناشی از دیرکرد فعالیتها، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت حل مدل از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است. دراین الگوریتم از زمان­بندی مستقیم(رو به جلو) بهره برده ­شده و لیست فعالیت به­ عنوان ساختار نمایش کروموزومها برگزیده شده است .از طرح تولید زمان بندی سری نیز به ­عنوان شیوه کدشکنی کروموزومها استفاده شده است. در انتها، نتایج محاسباتی برای مثالهایی از کتابخانه ­ی مسائل زمان ­بندی پروژه ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کمینه کردن جریمه دیرکرد و بیشینه‌کردن پاداش زودکرد انجام فعالیت‌ها در مسئله MRCPSP/max با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو مرحله‌ای

در این مقاله، برای اولین بار مسئله زمانبندی پروژه در شرایط محدود بودن منابع، امکان اجرای فعالیت‌ها در چندین مد و با در نظر گرفتن تأخیرات زمانی بیشینه و کمینه میان زمان‌های شروع فعالیت‌ها، MRCPSP/max ، با هدف کمینه‌کردن جریمه دیرکرد و بیشینه کردن پاداش زودکرد اتمام فعالیت‌ها، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی تاریخچه و روند استفاده از روش‌های مختلف در حل مسائل مشابه در سال‌های گذ...

متن کامل

کمینه کردن جریمه دیرکرد و بیشینه کردن پاداش زودکرد انجام فعالیت ها در مسئله mrcpsp/max با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو مرحله ای

در این مقاله، برای اولین بار مسئله زمانبندی پروژه در شرایط محدود بودن منابع، امکان اجرای فعالیت ها در چندین مد و با در نظر گرفتن تأخیرات زمانی بیشینه و کمینه میان زمان های شروع فعالیت ها، mrcpsp/max ، با هدف کمینه کردن جریمه دیرکرد و بیشینه کردن پاداش زودکرد اتمام فعالیت ها، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی تاریخچه و روند استفاده از روش های مختلف در حل مسائل مشابه در سال های گذ...

متن کامل

الگوریتم توالی عملیات با هدف کمینه کردن دیرکرد و زودکرد

در این مقاله مساله برنامه ریزی زمانبندی n کار مستقل بر روی m ماشین موازی مشابه بررسی شد. در این مساله فرض بر این بوده است که زمانهای عملیات کارها بر روی ماشینها قابل کنترل باشد و عملیات بر روی هر کاری را بتوان با صرف هزینه بیشتر در زمان کمتر انجام داد. کلیه کارها زمان تحویل مشترک دارند و هم به زمان تحویل و هم کل دیرکردˆزودکرد جریمه تعلق می گیرد. با این فرضیات هدف مساله تعیین زمانهای عملیات هر ک...

15 صفحه اول

حل مسئله زمانبندی پروژه بر پایه حجم کار با منبع محدود برای کمینه کردن هزینه‌های زودکرد و دیرکرد با الگوریتم ژنتیک

در این مقاله، مسئله زمانبندی پروژه بر پایه حجم کار[1]با محدودیت منبع برای کمینه کردن هزینه‌های زودکرد و دیرکرد با توجه به حجم کار ثابت برای فعالیت‌ها، روابط پیشنیازی و محدودیت منابع تجدیدپذیر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. باتوجه به اینکه فعالیت‌ها دارای سررسید مشخصی هستند برای فعالیت‌هایی که از سررسید خود انحراف دارند جریمه زودکرد و دیرکرد در نظر گرفته می شود. برای حل این مسئله دو الگوریتم ...

متن کامل

حل مسئله زمانبندی پروژه بر پایه حجم کار با منبع محدود برای کمینه کردن هزینه های زودکرد و دیرکرد با الگوریتم ژنتیک

در این مقاله، مسئله زمانبندی پروژه بر پایه حجم کار[1]با محدودیت منبع برای کمینه کردن هزینه های زودکرد و دیرکرد با توجه به حجم کار ثابت برای فعالیت ها، روابط پیشنیازی و محدودیت منابع تجدیدپذیر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. باتوجه به اینکه فعالیت ها دارای سررسید مشخصی هستند برای فعالیت هایی که از سررسید خود انحراف دارند جریمه زودکرد و دیرکرد در نظر گرفته می شود. برای حل این مسئله دو الگوریتم ...

متن کامل

بررسی فقهی- حقوقی جریمه دیرکرد

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تأکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجۀ آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موض...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  1- 8

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021