حکمرانی خوب و نقش دولت

نویسندگان

  • دکتر فتاح شریف زاده
  • رحمت اله قلی پور
چکیده

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است . این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد. به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی،مشارکت،پاسخگویی،عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت ، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد . بررسی نظری این الگو،هدف نهایی این مقاله خواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دولت توسعه‌گرا؛ پیش‌نیاز تحقق حکمرانی خوب

با درنظر گرفتن طیف معنایی گستردۀ مفهوم «توسعه»، چنین به‌نظر می‌رسد که رفع معضلاتی مانند فقر، گرسنگی، ناامنی، و درنهایت، برقراری عدالت، در گرو دستیابی به توسعه است. دو دسته از نظریه‌های توسعه‌ای که چگونگی دستیابی به اهداف پیش‌گفته را صورت‌بندی کرده‌اند عبارتند از: «نظریه دولت توسعه‌گرا» و «ایده‌ حکمرانی خوب». درحالی‌که طرفداران دولت توسعه‌گرا دستیابی به توسعه را مستلزم وجود دولتی قدرتمند و دارای...

متن کامل

نقش دولت الکترونیک در تحقق حکمرانی خوب در ایران

از زمانی که فناوری های الکترونیکی وارد مسائل اداری کشورها شده اند و تاثیرات مهمی بر روابط میان دولت و شهروندان در کشورهای مختلف ایجاد کرده اندْ نوع جدیدی از دولت بر مبنای این روابط جدید شکل گرفت که به دولت الکترونیک معروف شده. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته شاهد اثرگذاری استقرار دولت الکترونیک بر شاخص های حکمرانی خوب در آن جوامع هستیم. لذا این پایان نامه به بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر ...

نقش دولت الکترونیک در تحقق حکمرانی خوب در ایران

از زمانی که فناوری های الکترونیکی وارد مسائل اداری کشورها شده اند و تاثیرات مهمی بر روابط میان دولت و شهروندان در کشورهای مختلف ایجاد کرده اندْ نوع جدیدی از دولت بر مبنای این روابط جدید شکل گرفت که به دولت الکترونیک معروف شده. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته شاهد اثرگذاری استقرار دولت الکترونیک بر شاخص های حکمرانی خوب در آن جوامع هستیم. لذا این پایان نامه به بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیک بر ...

نقش حکمرانی خوب و اندازه دولت بر روی عملکرد محیط‌زیست در کشورهای منتخب جهان

این مطالعه با تمرکز بر عملکرد خود دولت شامل حکمرانی خوب، اندازه دولت و باز بودن اقتصاد به بررسی تأثیر آنها بر روی EPI در 30 کشور منتخب جهان طی دوره زمانی ۲۰۱۲-20۰2 پرداخته است. برای برآورد مدل‌های مختلف (برای شاخص‌های حکمرانی) از رویکرد داده‌های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بهبود حکمرانی خوب و زیرشاخص‌های آن مانند کنترل فساد، مشا...

متن کامل

ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی

اعتماد یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی است که با پیچیده‌ترشدن جوامع، ناگزیر انواعی از آن، از جمله اعتماد عمومی، در بطن نیازهای جامعه خودنمایی می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خدمات دولت الکترونیکی و حکمرانی خوب در ارتقای اعتماد عمومی شهروندان انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی اجرا شده است. جامعة آماری پژوهش حاضر، همة شهروندان 18 تا 65 ساله بودند که حداقل یکب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021