خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

نویسنده

  • سعید دارابی مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
چکیده مقاله:

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (Beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه‌گنایی یا ریزومانیا (Rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به‌منظور استفاده‌ از روش‌های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده‌از این روش‌ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم‌پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص‌سازی و آنتی‌بادی علیه آن تولید شد. بدین منظور ابتدا بافت موردنیاز برای خالص‌سازی با مایه‌زنی عصاره برگ چغندرقند آلوده به ویروس مذکور، روی برگ‌های Willd Chenopodium quinoa تهیه شد. خالص‌سازی ویروس از بوته‌های آلوده C. quinoa شامل عصاره‌گیری بافت آلوده در بافر فسفات، تصفیه مقدماتی، سانتریفوژ کردن از میان بالشک سوکروز 20 درصد و سانتریفوژ کردن در ستون سوکروز دارای شیب چگالی بود. در نهایت، باند ویروسی در لوله سانتریفوژ به‌صورت پراکنده که عمدتاً در سه ناحیه دارای فشردگی بیشتری بود، تشکیل شد. برای تهیه آنتی‌سرم، ویروس خالص شده به‌طور زیر جلدی به خرگوش سفید نیوزلندی تزریق شد. آنتی‌سرم حاصل پس‌از جذب با عصاره گیاه سالم و جداسازی گاماگلوبولین و تهیه آنتی‌بادی متصل به آنزیم، برای آزمون الیزا قابل استفاده بود. آنتی‌سرم تهیه شده دارای کیفیت بالایی بود و با عصاره گیاه سالم واکنشی نشان نداد. آنتی سرم مذکور برای انجام تحقیقات موردنظر در مؤسسات آموزشی و پژوهشی قابل استفاده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خالص سازی و تولید آنتی سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه گنایی یا ریزومانیا (rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به منظور استفاده از روش های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده از این روش ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص سازی و آنتی بادی علیه...

متن کامل

شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا می‏باشد که یکی از بیماری‏های مهم چغندرقند به شمار می‏آید.  BNYVV عضو تیپ جنس بنی‏ویروس بوده و دارای چهار تیپ A، B، P و J است که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری‏زایی، بین تیپ‏های A وB  تفاوتی وجود ندارد ولی تیپ‏های P و J دارای یک مولکول RNA5 بوده و بسیار مهاجم‏تر می‏باشند. هیچ‏یک از این تیپ‏ها را نمی‏توان به طریق س...

متن کامل

شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(bnyvv) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (bnyvv) عامل بیماری ریزومانیا می‏باشد که یکی از بیماری‏های مهم چغندرقند به شمار می‏آید.  bnyvv عضو تیپ جنس بنی‏ویروس بوده و دارای چهار تیپ a، b، p و j است که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری‏زایی، بین تیپ‏های a وb  تفاوتی وجود ندارد ولی تیپ‏های p و j دارای یک مولکول rna5 بوده و بسیار مهاجم‏تر می‏باشند. هیچ‏یک از این تیپ‏ها را نمی‏توان به طریق س...

متن کامل

شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

هدف از این تحقیق، بررسی ژنوتیپ­های مختلف Beet necrotic yellow vein (BNYVV) در ایستگاه­های تحقیقاتی چغندرقند کشور شامل طرق در خراسان رضوی، زرقان در فارس، میاندوآب در آذربایجان غربی و اکباتان در همدان بود. هم­زمان نمونه­هایی از مزارع حوزه کارخانه­های قند تربت­جام در خراسان رضوی، نهاوند در استان همدان، کمال­آباد در استان البرز، نقده در استان آذربایجان­غربی و قزوین در استان قزوین و نیز مزارع کشاورز...

متن کامل

بررسی پراکنش ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آن در منطقه مرودشت با استفاده از روش‌های سرولوژیک و PCR

به منظور بررسی گسترش آلودگی ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آنPolymyxa  betae Keskin  در منطقه مرودشت در استان فارس، تعداد 353 نمونه تصادفی و 124 نمونه از گیاهان دارای علائم رایزومانیا در تابستان سال 1383 جمع‌آوری گردید. به وسیله آزمون‌های سرولوژیکی ساندویچ سه طرفه الیزا و با استفاده‏از پادتن تک‏سویه ویروس، وجود ویروس به ترتیب در 2/48درصد و 81درصد از نمونه‌های تصادفی و علائم‏دار ردیابی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 1

صفحات  66- 53

تاریخ انتشار 2010-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023