خصوصیات فنوتیپی استرین های ایرانی Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al., عامل باکتریائی بیماری آتشک درختان میوه سیب،گلابی وبه

نویسندگان

  • حشمت ا... رحیمیان
  • مجتبی محمدی
  • محمدرضا افیونیان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع فنوتیپی و ژنتیکی استرین های erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار در استان سمنان

بیماری آتشک با عامل erwinia amylovora یکی از مهمترین بیماری های خسارت زای درختان میوه دانه­دار به ویژه گلابی و به در استان سمنان است. در طی سال های 87 و 88 تعداد 80 استرین e. amylovora از میزبان های سیب، گلابی، به و رز از مناطق مختلف استان سمنان جداسازی شد و تعداد 50 استرین از نظر ویژگی های فنوتیپی، ژنتیکی و احتمال مقاومت به استرپتومایسین و اکسی کلرور مس مورد بررسی قرار گرفتند. براساس آزمون های...

متن کامل

واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های کلکسیون سیب بومی ایران به Erwinia amylovora

  در این تحقیق مقاومت نسبی 58 رقم و ژنوتیپ سیب بومی در کنار دو رقم خارجی به نام‌های M26 وGolden delicious به عنوان شاهد، به باکتری Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al . عامل بیماری آتشک گلابی بررسی شد. سویه‌های باکتری عامل آتشک از باغ‌های درختان میوه دانه‌دار مناطق ارومیه، کرج، مشهد، زنجان، شاهرود، قزوین و سنندج جمع‌آوری و با آزمون‌های فنوتیپی و مولکولی شناسایی شدند. مخلوط هفت سویه بیمار...

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست

بیماری آتشک (Fire blight) یکی از بیماری‌های مهم درختان میوه‌ی دانه‌دار در جهان است. مشکلات کنترل این بیماری، بخصوص در مورد استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین از آنجایی‌که روش‌های دیگر شیمیایی نیز برای مبارزه با بیماری آتشک سیب و گلابی در دست نیست، روش بیولوژیک می‌تواند به­عنوان بهترین جایگزین برای کنترل بیماری مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، اثر پنج جدایه آنتاگونیست از گونه‌های Pantoea agglo...

متن کامل

شناسایی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک erwinia amylovora، عامل بیماری آتشک گلابی درختان میوه دانه دار در استان اصفهان

آتشک گلابی (fire blight) یکی از بیماری های بسیار مهّم درختان میوه دانه دار محسوب می شود که توسط باکتری erwinia amylovora روی میزبان های مختلف خانواده گلسرخیان ایجاد می شود. علائم بیماری آتشک درختان میوه دانه-دار معمولاً اوایل بهار در گل ها ظاهر می شود. گل ها علائم آب سوختگی (water soaking) نشان داده و بعد از تغییر رنگ به قهوه ای، پژمرده شده و ریزش می کنند. علائم بیماری سپس روی برگ ها به صورت لکه ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023