خصوصیات فیزیکی ‌و ارزش تغذیه‌ای ارقام زرد و قرمز سیب لبنانی (Malus, domestica Borkh) تولیدی لرستان

نویسندگان

  • حسنی‌مقدم, اسفندیار مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی
  • فلاحی , ابراهیم مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی
چکیده

Background : Apples have been known as nutritious and natural medicines. The aim of this study was to determine the amounts of nutrients compounds of golden and red delicious apples produced in Lorestan, Iran. Materials and Methods: Apple cultivars were harvested from different locations throughout Lorestan province in September 2008. The samples were dried at 80 º C for two days. The dry materials were grounded to analyse the elements. Phosphorous calcium, iron, and zinc and sodium and potassium were measured by spectrometry, atomic absorption and flame photometry, respectively. Other measured factors were energy, protein, carbohydrate, water, ash, and fiber. Results: The amounts of water, soluble solid products, ash, and fiber in red apples varieties were 78, 17.9, 1.44, and 0.72 percent, respectively. These values for golden delicious apples were 77, 16, 1.42, and 0.72 percent, respectively. Energy, sugars, and protein contents of red delicious apples were 73 calories, 18, and 0.27 g/100, respectively. These amounts for golden varieties were 83 calories, 20.6, and 0.2 g/100, respectively. K, Ca, P, Na, Fe, and Zn contents of red delicious apples were 63.8, 27.6, 9, 4.8, 0.24, and 0.14 mg/100, respectively. These values for golden delicious variety were 66.3, 27.7, 8.8, 4.5, 0.23, and 0.14 mg/100, respectively. Conclusion: Energy, carbohydrates, and calcium contents of apples varieties produced in Lorestan province were more than their contents in Iranian Food Composition Tables. However, their iron contents were less than it.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خصوصیات فیزیکی و ارزش تغذیه ای ارقام زرد و قرمز سیب لبنانی (malus, domestica borkh) تولیدی لرستان

مقدمه: سیب میوه ای است که دارای ارزش تغذیه ای و درمانی است. هدف از این مطالعه تعیین میزان برخی از ترکیبات مغذی سیب قرمز و زرد لبنانی تولید شده در لرستان بود. مواد و روش ها: نمونه های مورد نیاز از باغات استان در اواخر شهریورماه سال 1387 جمع آوری شد. نمونه ها به مدت 2 روز در دمای 80 درجه سانتیگراد خشک شد. نمونه های خشک شده جهت آنالیز مواد مغذی آسیاب گردید. فسفر با روش اسپکتروفتومتری ، کلسیم، آهن ...

متن کامل

بررسی میزان ویتامین‌ ث، اسیدهای آلی، ترکیبات فرار و معطر میوه سیب (Malus domestica Borkh) ارقام زرد و قرمز لبنانی در استان لرستان

Background: Apple is the most consumed fruit in many countries of the world and has very important role in individual's diet and health. The aim of this study was to determine the vitamin C (Ascorbic acid), organic acids (citric acid and malic acid), and phenolic compounds concentrations of apple cultivars grown in Khorramabad and Boroujerd cities. Materials and Methods: At this cross-sectiona...

متن کامل

بررسی میزان ویتامین ث، اسیدهای آلی، ترکیبات فرار و معطر میوه سیب (malus domestica borkh) ارقام زرد و قرمز لبنانی در استان لرستان

مقدمه: سیب مهمترین میوه مصرفی در تعداد زیادی از کشورهای جهان می باشد و اهمیت بسیار زیادی در رژیم غذایی و سلامت فرد دارد. این تحقیق با هدف تعیین میزان ویتامین ث (اسید اسکوربیک)، اسیدهای آلی غالب (اسید سیتریک و مالیک)، و ترکیبات فرار و معطر میوه سیب ارقام زرد و قرمز لبنانی در شهرستان های خرم آباد و بروجرد انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی نمونه های میوه مورد نیاز در اواخر شهریورماه سا...

متن کامل

روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه

این پژوهش در سال 1386 به­منظور شناسایی تغییرات برخی صفات طی دوره انبارمانی میوه، بر درختان 16 ساله پیوند شده بر پایه­های بذری 7 رقم سیب بومی زودرس تا متوسط ‌رس شامل' قندک کاشان'، ' گلاب اصفهان'، 'مشهد'، ' گلاب کهنز'،'عسلی'، ' قرمز رضائیه' و رقم جدید گل بهار  پرورش یافته در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال‌آباد کرج انجام شد.  به این منظور میوه‌ها طی دو مرحله برداشت شد.  طول دوره نگهداری در سردخانه ب...

متن کامل

اثر بازدارندگی تنظیم کننده‌های رشد مختلف روی بیماری کپک آبی در ارقام سیب (Malus × domestica Borkh.)

میوه سیب (Malus × domestica Borkh.) هم به صورت مصرف تازه و هم در تولید محصولات فرآوری شده کاربرد فراوانی دارد. عموماً محصول برداشت شده پس از یک تا چند ماه انبارداری وارد بازار می‌شود که این باعث اهمیت محافظت محصول در مقابل بیماری‌های پس از برداشت (به خصوص در کشاورزی ارگانیک) شده است. یکی از این بیماری‌ها کپک آبی (Penicillium expansum) است که به دلیل گسترش بالا و تولید ...

متن کامل

تأثیر تغذیه بر عملکرد و آفتاب‌‌سوختگی سیب (Malus × domestica Borkh.) رقم رد ‌‌دلیشز

مدیریت نامناسب تغذیه و تنش‌‌های محیطی موجب کاهش عملکرد و افزایش برخی نابسامانی‌ها، به‌ویژه آفتاب‌‌سوختگی در میوه سیب می‌‌گردند. پژوهش حاضر با هدف بهبود عملکرد کمی و کیفی، تعیین بهترین غلظت عنصرهای کم‌مصرف و کاهش یا حذف نابسامانی آفتاب‌‌سوختگی با استفاده از کلسیم و بُر، در سیب ’رد دلیشز‘ انجام شد. در آزمایش اول، تأثیر تیمارهای مختلف کود مایع عنصرهای کم‌مصرف (آهن، روی و منگنز) بر عملکرد کمی و کیفی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره None

صفحات  15- 22

تاریخ انتشار 2012-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021