خوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی)

نویسندگان

چکیده

بحث تأثیر فضای خوابگاه دانشجویی بر شیوع و تعمیق آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان، همواره یکی از بحث‌های مهم و البته همچنان باز است که هنوز پاسخ واحدِ روشن و مورد اجماعی در باب این تأثیر وجود ندارد. مقالة حاضر با مسئله‌سازی این موضوع، با ترکیبی از روش‌‌های کمّی (پیمایش با تکنیک پرسش‌نامه) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی با تکنیک مصاحبة عمیق نیمه‌ ساختاریافته و بحث گروهی متمرکز) در قالب طرح متوالی تبیینی به بررسی شیوع و دامنة آسیب‌های اجتماعی در بین 2500 نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشجویی در 10 منطقة دانشگاهی و 22 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح کشور پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که در مجموع، میزان شیوع آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان دختر خوابگاهی، در حد پایین است و شکل آسیب‌های اجتماعی در بین آنان، عمدتاً مربوط به امر جنسی و از نوع روابط دوستی است (رابطة دوستی، رابطة جنسی و پارتی)؛ به­طوری­که میزان شیوع رابطه با جنس مخالف در بین دانشجویان بالاست و حدود یک چهارم دانشجویان این رابطه را تجربه کرده‌اند. علاوه‌براین، شایع‌ترین مواد دخانی مصرفی در بین دانشجویان، ابتدا قلیان و سپس سیگار، مشروبات الکلی، موادّمخدر و پیپ بود. نتایج تحقیق، گرچه بر میزان بالای شیوع رابطة دانشجویان دختر با جنس مخالف دلالت دارد، اما گویا بخش اعظم این تجربه مربوط به زمان قبل از ورود به دانشگاه به‌طور عام و خوابگاه به‌طور خاص بوده و در نتیجه فضای دانشگاهی و خوابگاهی سهم جزئی در این زمینه داشته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدلسازی و سنجش عملکرد انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاه‌های دولتی ایران

هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی و سنجش عملکرد انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاه‌های دولتی ایران بود. این تحقیق، توصیفی و به شکل میدانی به اجرا درآمده است. جامعۀ آماری تمامی دانشجویان عضو انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاه‌های دولتی کشور به تعداد 1200 نفر است. برای نمونه‌گیری از روش طبقه‌ای و سهمیه‌ای استفاده شد و در نهایت 423 نفر به‌عنوان نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پ...

متن کامل

تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه‌های دولتی کشور

هدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی کشور می‌باشد. جامعه آماری پهدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی کشور می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید عضو هیئت‌علمی، مدیران و کارشناسان فوق‌برنامه شاغل دانشگاه‌های دولتی کشور می‌باشند که برای نمونه آماری 80 نفر از این اعضا شاغل در 7 دانشگاه دولتی به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند...

متن کامل

کیفیت زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی ایران

خوابگاه دانشجویی به‌عنوان فضایی اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در رضایت دانشجویان از دانشگاه و آموزش عالی ازیک‌سو و عملکرد آموزشی آن‌ها ازسوی‌دیگر دارد. به همین سبب، درک شرایط زندگی خوابگاهی و تدبیر برای بهبود آن ضروری به‌نظر می‌رسد. مقالۀ حاضر ضمن مفهوم‌سازی کیفیت زندگی خوابگاهی، با استفاده از روش پیمایش و فن پرسش‌نامه، به بررسی کیفیت زندگی خوابگاهی 2500 نفر از دانشجویان خوابگاهی دختر در 10 منطقۀ ...

متن کامل

طراحی خوابگاه دانشجویی دختران با رویکرد رضایتمندی ساکنان

هدف این تحقیق، یافتن عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی دانشجویان دختر از خوابگاه، و ایجاد مبنایی برای طراحی خوابگاه دانشجویی دختران می باشد. نتیجه گیری به دست آمده نشان داد که متغیرهای احساس امنیت، فضای دوستانه، رعایت حریم شخصی، دید و منظر، حذف دید مزاحم و ... در حد متوسط بر رضایتمندی ساکنان از خوابگاه تأثیر دارند.

طراحی خوابگاه دانشجویی دختران با رویکرد رضایتمندی ساکنان

هدف این تحقیق، یافتن عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی دانشجویان دختر از خوابگاه، و ایجاد مبنایی برای طراحی خوابگاه دانشجویی دختران می باشد. روش پژوهش حاضر زمینه یابی(پیمایشی) از نوع مقطعی می باشد. نتیجه گیری به دست آمده نشان داد که متغیرهای احساس امنیت، فضای دوستانه، رعایت حریم شخصی، دید و منظر، حذف دید مزاحم، خوش منظری بالکن ها، عدم ازدحام و نحوه دسترسی به خوابگاه به طور معنی دار و متغیرهای احسا...

بررسی زمینه‌ها و آسیب‌های اعتیاد در جامعه دانشجویی کشور

Addiction is the phenomenon of political, economical, social and cultural that is involved in growth and development by many factors, including: individual - family, social and environmental. In the event of addiction as an Enormous social pathology, the role of social factors, poverty, migration, rapid population growth, ignorance, lack of awareness, illiteracy and other causes are more promin...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  7- 36

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021