دانشجویان ایرانی ومشکلات نگارش به زبان فرانسه

نویسنده

  • Mehri BAHRAMBEIGUY Professeur-assistante Centre de recherche et de développement des sciences humaines- SAMT
چکیده مقاله:

سعی ما در این مقاله، نشان دادن فاکتورهاﻯ گوناگون در ارائه یک متن به زبان بیگانه است. در این مقاله شاهد توانمندیهایی چون مجموعه شناختها و مهارتها هستیم که نقش بسیار مهمی در یادگیری زبان بیگانه‌ایفا می‌کنند. توانمندیهاﻯ عمومی بر چهار پایه استوارند: دانش (savoir)، دانش عملی یا به عبارتی مهارت بکار بستن زبان ((savoir- faire، زبان زیستی یا به عبارتی رعایت مسائل اجتماعی- فرهنگی زبان به هنگام کاربرد ) savoir- être ( و توانایی یادگیری (savoir- apprendre) بدیهی است که نقش اساسی آموزش زبانهای زنده توسعه این توانمندیها دربرقراری ارتباط است و دانشجو بایستی توانایی بیان مطالب آن هم به شیوه‌ای آسان و البته صحیح را داشته باشد. اما ناتوانی دانشجویان ایرانی در زمینه توانمندیهایی که بیشتر از نوع زبانشناختی هستند مانع از این می‌شوند تا آنها بتوانند متنی منسجم و قابل فهم ارائه دهند. با تجزیه وتحلیل 227 ورقه امتحانی نگارش ساده از دانشجویان ایرانی در مقطع لیسانس اشکالات رایج در فرایند نگارش به زبان فرانسه را ارائه خواهیم داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه با نگارش: بُعدِ عاطفی

چکیده: «رابطه با نگارش» مفهومی است که توسط باره دو مینیاک (2000) مطرح شده و توسط شرتران و بلزر (2008، 2010، 2016) توسعه داده شده است. این مفهوم در برگیرنده ی رابطه ی معنایی بین فرد و نگارش است. مطالعه ی رابطه ی دانشجویان ایرانی اهمیت زیادی دارد، زیرا این امکان را برای ما فراهم می کند که نظریاتی درباره ی مشکلات زبان آموزان در نگارش مطرح کنیم که از جنبه های صرفا زبانی فراتر می روند. در مدل ...

متن کامل

نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه

نظر به اهمیت املای صحیح واژگان در نگارش به زبان فرانسه، این مطالعه به نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه براساس طبقه‌بندی و کدهای پیشنهادی «مرکز ملی تحقیق و پژوهش فرانسه - شاخه مطالعات تاریخی و ساختاری املای زبان فرانسه » و تعیین فرکانس انواع خطا پرداخته است. نتیجه حاصله از مطالعه بر روی 85 دانشجوی ایرانی زبان فرانسه در سه دانشگاه شهر تهران نشان داد که خطاهای املائی دانشجویان...

متن کامل

استقلال دانشجویان ایرانی در نگارش زبان انگلیسی

تعداد اندکی تحقیقات در سطح دانشگاهی بطور تجربی به بررسی سطح استقلال دانشجویان در نگارش زبان انگلیسی در ایران و روشهای ارتقای آن پرداخته است. این تحقیق در پی بررسی تجربی تاثیرات احتمالی آموزش استراتژی های نگارش بر پیشرفت استقلال و مهارت دانشجویان در نگارش زبان انگلیسی می باشد. به این منظور تحقیقی شبه آزمایشی در این مطالعه بکاررفته است که در آن دو گروه از دانشجویان زبان انگلیسی در دو کلاس مقاله ن...

15 صفحه اول

آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی

در تاریخ آموزش زبان‏ها،روش سمعی_ بصری و رویکرد ارتباطی در دیدگاه‏های‏ خود نسبت به فرایند آموزش و یادگیری، چالش‏های پردامنه‏ای‏را برانگیخته‏اند.به‏ ویژه آن‏که رویکرد ارتباطی در تقابل با روش‏های آموزشی پیشین-روش دستور زبان‏ ترجمه و روش سمعی بصری-تعریف می‏شود.گسست و جدایی از این شیوه‏ها به‏ نام ارتباط و کنش اجتماعی صورت می‏پذیرد،مفهومی که امروزه به‏عنوان هدف غایی‏ یادگیری زبان،مورد پذیرش همگان است...

متن کامل

علل ضعف توانش زبانی دانشجویان ایرانی رشته زبان و ادبیات عربی در نگارش عربی

از آن جایی که مهارت نگارش تقریباً در مراحل پایانی زبان آموزی جا می گیرد، انتظار می رود خطاهای نگارشی دانشجویان زبان آموزی که در آستانه فراغت از تحصیل هستند تا حد قابل توجهی کاهش یابد واگر چنین امری محقق نگردد به جرأت می توان گفت روند آموزش و یادگیری موفق نبوده است و بایسته است برای بررسی این خطاها همت گمارد.   لذا این پژوهش به بررسی علل خطاهای نگارشی دانشجویان زبان...

متن کامل

نوع شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه

نظر به اهمیت املای صحیح واژگان در نگارش به زبان فرانسه، این مطالعه به نوع شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه براساس طبقه بندی و کدهای پیشنهادی «مرکز ملی تحقیق و پژوهش فرانسه - شاخه مطالعات تاریخی و ساختاری املای زبان فرانسه » و تعیین فرکانس انواع خطا پرداخته است. نتیجه حاصله از مطالعه بر روی 85 دانشجوی ایرانی زبان فرانسه در سه دانشگاه شهر تهران نشان داد که خطاهای املائی دانشجویان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 14

صفحات  5- 22

تاریخ انتشار 2011-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023