دراسة الشعر الجاهلی من منظار الوعظ الدینی

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معالم الفکر الدینی فی الشعر الجاهلی

إنّ الجزیرة العربیة قد عرفت الأدیان التوحیدیة قبل الإسلام من الحنیفیة إلی الیهودیة والنصرانیة والصابئیة والزرادشتیة ولوبشکل ناقص و بصورة جزئیة وغیر متکاملة وقد تأثّر بعض الشعراء الجاهلیین بهذا الفکر الدینی التوحیدی فی بعض مظاهره فمن الطبیعی أن یکون لهذا الفکر الدینی أصداء فی شعرهم. هذا المقال یحاول إلقاء الضوء علی ما فی الشعر الجاهلی من فکر دینی یتمثل فی  مواضیع متعددة منها فکرة الله تعالی وصفاته...

متن کامل

منشا الدافع الدینی من منظار علم النفس ( فروید - یونگ )

دین یک پدیده همراه همیشگی انسان است . و احساس دینی یکی از مشخصات روان انسان می باشد. برجسته ترین عوامل روانی گرایش به دین از دیدگاه فروید و یونگ چیست ؟ منشا گرایش دینی از دید این دو روانشناس چیست ؟ و نظریه های آنها چه بوده است ؟ اینها به چه دینی قائل بودند؟ فروید و یونگ از روان کاوی و روانشناسی تحلیلی استفاده می کنند. این رشته نفس را انسان به خودآگاهی و ناخودآگاهی تقسیم می کنند و همه کارها از ا...

15 صفحه اول

المرأة المثالیة فی القرآن الکریم دراسة مقارنة مع الشعر الجاهلی

إنّ مهمّة الشعر بدایة هی التعبیر عن الجمال. فهناک عدد کثیر من الأغراض الشعریة قدیماً ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالمضامین الجمالیة بما فیها الوصف والغزل والمدح، کما أنّ الحکمة کثیراً ما تنحو نحو الجمال الروحی. والشعر الجاهلی لا یخلو غالباً من فن الغزل الذی یتجلّی فیه جمال المرأة حسیاً و روحیاً مما جعله ینقسم إلی قسمین: إباحی و عذری. و قد نری أنّ وصف المرأة فی القرآن الکریم إمتاز باهتمامه بالمعاییر التی تختلف عن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 3

صفحات  369- 387

تاریخ انتشار 2014-10-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023