درباره کلمات معرب

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر

دست برتری یکی از ویژگی‌های انسانی است که با تفاوت‌های فردی در فعالیت‌ های دستی شناخته می‌شود. نیمکره‌ های مغزی از نظر ساختار و کارکرد، با هم متفاوت هستند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی ویژه‌ای تخصص یافته‌اند. از آنجا که چپ برتران و راست برتران از نظر تسلط نیمکره‌ای با هم متفاوتند و با عنایت به تخصص یافتگی متفاوت نیمکره‌ها برای کارکردهای خاص، می‌توان انتظار داشت که این افراد در کارکرده...

متن کامل

نشانه‌شناسی سرودة «کلمات سبارتاکوس الأخیره»

چکیده نشانه‌شناسی علمی است که به بررسی نشانه‌های زبانی می‌پردازد، این نشانه‌ها در حقیقت ترکیبی از دو بخش صوت آوایی(دال) و معنا (مدلول) می‌باشد؛ سطح نخستین، جانب بیرونی زبان را شکل می‌دهد و سطح دیگر، القاگرِ معنا و اندیشه‌ای است که زبان در بر دارد. جستار حاضر می‌کوشد تا سرودۀ (کلمات سبارتاکوس الاخیرة) أمل دنقل شاعر معاصر مصر(1940- 1983) را بر اساس اصول نشانه‌شناسی در دو محور افقی و عمودی نقد و تح...

متن کامل

مدل‌سازی بازشناسی واجی کلمات فارسی

Abstract of spoken word recognition is proposed. This model is particularly concerned with extraction of cues from the signal leading to a specification of a word in terms of bundles of distinctive features, which are assumed to be the building blocks of words. In the model proposed, auditory input is chunked into a set of successive time slices. It is assumed that the derivation of the underly...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 71

صفحات  337- 344

تاریخ انتشار 1964-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021