در گوشة محراب ابروی یار بررسی وجوه آشکار و نهان عشق درغزلیات حافظ

نویسندگان

  • Zeinab GOLESTANI DERO Doctorante Université Shahid Beheshti
چکیده

      عشق، به‌مثابه جوهرة آفرینش، مضمونی است که همواره در ادبیات، به‌ویژه ادبیات فارسی، حضوری چشم‌گیر دارد و با قرار گرفتن میان محسوسات و معقولات، رشته‌هایی ناگسستنی میان آشکار و نهان می‌تند. درپی تبلور نوعی توازن میان تن و امر قدسی، عشق در ادبیات عرفانی ایران با ابهامی همراه می‌شود که به شکل‌گیری تجربه‌ای زیبایی‌شناسانه از محسوسات می‌انجامد. این تجربه، به‌واسطة محراب، به منزلة عنصری قدسی و مرتبط با معماری، در شعر حافظ بازتاب می‌یابد؛ البته با مدلولی دیگر، یعنی ابروی یار که شاعر در مقابلش به سجده می‌رود. مقالة حاضر سعی دارد تا با مطالعة دوگانگی مفهوم عشق در غزلیات حافظ، به واکاوی ریشه‌های حضور محراب، به‌عنوان عنصری مرتبط با معماری و یادآور عشق در اشعار او بپردازد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روابط آشکار و نهان شهر و طبیعت

رشد سریع جمعیت جهان که در شروع قرن بیستم یک میلیارد نفر برآورد شده بود، درطول پنجاه سال اول قرن (تا سال1950) 5/2 برابر شد و در مدت 50 سال دوم قرن بیستم این جمعیت به بیش از 6 میلیارد نفر رسید. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2010 به حدود 000/000/000/7 نفر افزایش یابد. به عبارت دیگر در دوره اخیر به‌طور میانگین در هر سیزده سال یک میلیارد نفر به جمعیت کره زمین اضافه شده است. اگر این حقیقت را به آمار...

متن کامل

عاشقانه‌های عیان و عارفانه‌های نهان در شعر حافظ خوش‌خوان

حافظ تلفیق کننده عشق و عرفان در شعرفارسی است. دو مقوله‌ای که سخن گفتن درباره هر یک از آنها به تنهایی، افزوده‌ای بر مکررات است؛ زیرا هم عشق و هم عرفان در شعر شاعران دیگر به فراوانی آمده و درباره هر دو، سخن به نهایت رسیده است. اما در تلفیق این دو پدیده روح انسانی در شعر و به ویژه در شعر حافظ نه تنها بر بیرنگی تکرار نمی‌افزاید بلکه هر دو را بیش از پیش رنگ‌آمیزی و نگارگری می‌کند. در میان غزل‌های نق...

متن کامل

بررسی وجوه نوستالژی در شعر حافظ

نوستالژی از اصطلاحات علم روان‌شناسی و به معنای دل‏تنگی، حسرت‌زدگی، و غم غربت است که از دیرباز، در ادبیات فارسی نمود گسترده‌ای داشته و جایگاهی ویژه را در شعر غنایی به خود اختصاص داده اسـت. هدف ما در پژوهـش حاضر بررسی وجوه نوستالژی در اشعار حافظ در سـه بخش فردی، سیـاسی- اجتماعی، و عرفانی با روش توصیفی – تحلیلی است. عصر حـافـظ دوره‌ای بحـرانی در تـاریخ ایران بوده است؛ از ایـن‌رو، تأثـرات حاصـل از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 24

صفحات  23- 39

تاریخ انتشار 2016-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023