دقت سونوگرافی جهت تخمین وزن هنگام تولد

نویسندگان

  • خانی , صغری
  • زارع , کبری
  • عبدی , روح اله
  • فولادی , انسیه
  • مجیدی , هادی
  • محمدپور تهمتن , رضاعلی
چکیده

Background and purpose: Âccurate estimation of fetal weight is of paramount importance in the management of labor and delivery and may be related to critical points of decision making and proper management. This study was done in order to compare the accuracy of clinical and ultrasonic estimation of fetal weight in Ïmam Khomeini hospital of Sari, Ïran. Materials and methods: During this study(March 2000- December 2004) 174 pregnant women met the inclusion criteria. Written consent was obtaind from the patients and fetal weight was estimated by clinical examination and johnson’s formula at their admission by one physicians. Then they were transfered to the ultrasound ward and ËFW was estimated by one sonologist. Finally, all newborns, weight was measured by one scale. Statistical analysis was done by frequency, Diagram, paired sample T Test. Results: The mean of the age of subjects was 24.95± 4.59 years and their mean weight was 72.07+1104 kg and the mean of their gestational age was 38 weeks± 5days. paired T test showed that there is no significant differences between estimated fetal weight by ultrasound and actual birth weight Ïn SGÂ and LGÂ group ËFW by this method had a significant difference with actual birth weight (P<0.001). Ïn ÂGÂ group birth weight had no any significant difference with actual Birth weight. Çonclusion: Âccuracy of weight estimation using the clinical examination and ultrasound was found to be low in SGÂ and LGÂ groups. Ïn LGÂ groups Johnson’s formula was more accurate than others. However, a systematic review with methaanalysis was recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه وزن تخمینی جنین در سونوگرافی بر اساس دور شکم و طول فمور با وزن هنگام تولد در خانمهای باردار

چکیده زمینه و هدف: میزان بالایی از مرگ و میر حوالی زایمان در رابطه با وزن هنگام تولد و مشکلات ناشی از آن است. بنابراین تخمین وزن جنین در اداره لیبر و زایمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه وزن تخمینی جنین در سونوگرافی بر اساس دور شکم و طول فمور با وزن هنگام تولد در خانمهای باردار بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز بر روی...

متن کامل

مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر

مقدمه: با توجه به عوارض شناخته شده تخمین نادرست، تخمین وزن جنین از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد روش های مختلف تخمین وزن جنین وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال1391 بر روی 160 زن باردار 41-37 هفته با بارداری تک قلو در بیمارستان آیت ...

متن کامل

وزن هنگام تولد در کودکان استان کهگیلویه و بویراحمد، 1378

The newborn's weight at birth is an important measure for newborn's health in all communities. Among developed countries, 70 percent of low birth weight (LBW) newborns are preterm. The corresponding figure for undeveloped countries is only 30 percent, there are also evidence of intra-uterine growth retardation among these countries. Among effective factors on LBW, maternal related factors have ...

متن کامل

ارتباط کم خونی طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد

مقدمه: کم خونی فقر آهن شایع ترین علت کم خونی زنان باردار است که در 25-۱۵ درصد بارداری ها رخ می دهد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت شیوع کم خونی فقر آهن در کشورهای در حال توسعه 56% و در کشورهای توسعه یافته 20% می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کم خونی دوران بارداری و وزن هنگام تولد انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر پرونده های بهداشتی 504 مادر باردار که از سایر ...

متن کامل

تاثیر پرفشاری خون در حاملگی بر وزن هنگام تولد نوزاد

 Pregnancy induced hypertension has impacts on birth weight in different gestational ages, and deciding on preventive modalities is mainly based on comprehension of birth weight in different gestational ages. To approach this objective we performed a comparative retrospective study and compared the birth weight of neonates of mothers with and without pregnancy induced hypertension in different ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 50

صفحات  133- 138

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021