دنباله‌های شبه-کشی

نویسندگان

چکیده

‏دانشجویان مبتدی، اغلب تعریف دنبالهٔ کشی را زمانی که اولین بار در یک درس آنالیز حقیقی مقدماتی با آن مواجه می‌شوند، درست متوجه نمی‌شوند. به ویژه بسیاری از دانشجویان قادر به درک این نکته نیستند که تعریف دنبالهٔ کشی شامل چیزی فراتر از این است که بگوئیم فاصلهٔ جملات متوالی به صفر می‌رود. با این حال، دنباله‌هایی که در این ویژگی ضعیف‌تر صدق می‌کنند، در نوع خودشان جالب هستند. ما آن‌ها را دنبا‌له‌های شبه-کشی می‌نامیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

‏دانشجویان مبتدی، اغلب تعریف دنبالهٔ کشی را زمانی که اولین بار در یک درس آنالیز حقیقی مقدماتی با آن مواجه می شوند، درست متوجه نمی شوند. به ویژه بسیاری از دانشجویان قادر به درک این نکته نیستند که تعریف دنبالهٔ کشی شامل چیزی فراتر از این است که بگوئیم فاصلهٔ جملات متوالی به صفر می رود. با این حال، دنباله هایی که در این ویژگی ضعیف تر صدق می کنند، در نوع خودشان جالب هستند. ما آن ها را دنبا له های شبه-...

سلول‌های کشنده طبیعی (NK) زیرگروهی از لمفوسیت‌ها هستند که حدود 10% از کل لمفوسیت‌های خون محیطی را شامل می‌شوند. سلول‌های NK به دلیل نقش در پاسخ‌های ایمنی ذاتی، خط اول دفاع علیه عوامل عفونی و سرطان را فراهم می‌سازند. همچنین تصور می‌‌شود که این سلول‌ها در خودایمنی نیز نقش دارند. پذیرنده‌های شبه ایمونوگلوبولینی سلول کشنده (KIR) مولکول‌های سطحی تنظیم‌کننده‌ای هستند که بر روی سلول‌های NK و برخی زیر...

به طورکلی از جمله تعاریف ارائه شده در خصوص نقشه عبارت از ترسیم تصاویر قسمتی از سطح زمین یا تمامی سطح زمینی با مقیاس معین بر روی یک صفحه صاف و افقی است. از طرف دیگر ژئومورفولوژی علمی است که در ارتباط با بررسی لندفرم ­ها یا اشکال ناهمواری ­های سطح زمین خصوصاً از نظر پیدایش و فرایندهای مختلف به وجود آورنده آن می­ باشد و مطالعات ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت آن در چهار موضوع شامل بررسی شکل، مطالعه م...

در این مقاله به بررسی نامساوی کوشی-شوارتس، تاریخچه و برخی کاربردهای آن می پردازیم و چند اثبات مختلف برای آن ارائه می کنیم. همچنین معکوس های جمعی و ضربی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.

به منظور بررسی اثر باکتری کشی سرم فعال گاومیش بر روی باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در فاصله زمانی آبان ماه 1380 تا اردیبهشت 1381، تعداد78 نمونه خون گاومیش تحت کشتار از کشتارگاه صنعتی دام  شهر اهواز جمع آوری گردید. از باکتری استافیلوکوکوس ارئوس رقت های مختلف بر اساس روش مک فارلند تهیه شد و با حجم های مساوی ازسرم حرارت دیده غیر فعال و سرم تازه گاومیشهای تحت مطالعه به مدت یک ساعت در دمای 37 درجه سانت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود