دهیدراتاسیون هیپرناترمی در نوزادان ترم و پره ترم

نویسندگان

  • رجبی اسلامی, سمیرا
  • خسروشاهی, ناهیده
  • صنائی, زهرا
  • کامرانی, کامیار
چکیده

Introduction & Objective: Hypernatremia is associated with serious complications in infants. Given the high morbidity and mortality of neonatal hypernatremia, and since some complica-tions can be prevented, this study was aimed to examine the prevalence of hypernatremia in hospitalized infants and related risk factors. Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 1923 neonates hospitalized in Bahrami Hospital affiliated to Tehran University from October 2011 to October 2012. Demographic data , ward ,gender ,mode of feeding ,gravidity, admission season and method of delivery related to the infants were recorded. For infants with a serum sodium above 150 meq/lit, additional information were collected, including serum urea level, gestational age, date of birth, birth weight, admission weight, head circumference and clinical symptoms. Fi-nally, the data were analyzed using the SPSS software. Results: 74 out of 1923 neonates had serum sodium above 150 meq per liter, which their mean Na was significantly associated with their age groups (P=0.04) and weight loss (P=0.008). Furthermore, the mean of urea in these neonates was significantly related to weight loss (P<0.001). The prevalence of hypenatremia in the hospitalized neonates was 5.2% in autumn, 4.9% in winter, 1.8% in spring and 3.4% in summer.Conclusion: The common symptoms of hypernatremia, icterus and weight loss often cannot be evaluated due to late referral (> a few days after birth) or to the non-exact weight at the birth time (risk factors). The study results confirmed that weighing the neonates at 72 to 96 hours after birth can prevent hypernatremia in infants.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان ترم و پره ترم مبتلا به زردی

سابقه و هدف: تعویض خون به عنوان یکی از روشهای درمان افزایش غیر طبیعی بیلی روبین در هفته اول زندگی، همواره با عوارض بالقوه و خطرناکی مواجه بوده است. از این رو پیشگیری و شناسایی به موقع این عوارض حائز اهمیت است. با توجه به شیوع بیشتر زردی در نوزادان پره ترم این مطالعه به منظوز مقایسه عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان ترم و پره ترم مبتلا به زردی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 50...

متن کامل

فراوانی یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی هیپرناترمی و عوامل موثر بر شدت آن در نوزادان ترم

Background: Hypernatremic dehydration in neonate is a serious potentially life treating can damage the central nervous system. The aim of this study was to determine the clinical and laboratory signs of hypernatremic dehydration in term infant. Methods: A cross sectional study was performed from April 2010 to March 2012 in 111 neonates with sodium>145 mmol/l who were admitted at the Mostafa Kh...

متن کامل

بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی در نوزادان ترم شیر مادرخوار دچار زردی

مقدمه: کاهش دریافت شیر طی روزهای اول تولد نوزاد، می تواند منجر به کاهش وزن، هیپرناترمی و تشدید زردی شود. مطالعات محدودی در مورد ارتباط زردی و هیپرناترمی انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هیپرناترمی و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان ترم شیر مادر خوار با زردی با علت نامشخص انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی و آینده نگر در سال های 1389-1387 بر روی 273 نوزاد دچار زردی با علت نامشخص ب...

متن کامل

مقایسه عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان ترم و پره ترم مبتلا به زردی

سابقه و هدف: تعویض خون به عنوان یکی از روشهای درمان افزایش غیر طبیعی بیلی روبین در هفته اول زندگی، همواره با عوارض بالقوه و خطرناکی مواجه بوده است. از این رو پیشگیری و شناسایی به موقع این عوارض حائز اهمیت است. با توجه به شیوع بیشتر زردی در نوزادان پره ترم این مطالعه به منظوز مقایسه عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان ترم و پره ترم مبتلا به زردی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 50...

متن کامل

مقایسه ترکیب سلولی و ایمونوگلبولین‌های کلستروم مادران با زایمان ترم و پره ترم

ABSTRACT: Mother's milk is the best food for babies with a variety of nutrients necessary for growth .It also plays an immunogenic role and it includes immonoglobulin,leucocytes and commponents like Lysosome ,Lactoferrin etc Such milk destroys microorganisms and makes breast - fed baby resistant to infection.Premature infants and infants with poor growth rate need more immunugenic substances ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 3

صفحات  203- 209

تاریخ انتشار 2015-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021