× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ده درسی که آرزو داشتم یادگرفته بودم

نویسنده

چکیده

نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است‎:‎‎‎Gian-Carlo Rota‎, ‎Ten Lessons I Wish I Had Been Taught‎, ‎Notices of The American Mathematical Society‎, ‎ 44 No‎. ‎1 (1997) 22-25‎.‎‎جیان-کارلو روتا‎ استاد تمام ریاضی کاربردی و فلسفه در ام آی تی‎ بود. ‎وی‎ متولد 27 آوریل سال 1937 در کشور ایتالیا است و در 18 آوریل سال ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1999‏ درگذشت. روتا کار خودش را ‎با آنالیز تابعی شروع کرد‏، اما بعد به ترکیبیات روی آورد. ده مقاله وی در دهه 1960 در خصوص «اصول ترکیبیات» معروف است. این مقاله که ترجمه آنرا ملاحظه خواهید کرد ‎‎ابتداً به صورت الکترونیکی در ‎‎‎‎Concerns ‎of ‎Young ‎Mathematicians, ‎Volume ‎4, ‎Issue ‎25, ‎August ‎21, ‎1996, a‎ ‎publication ‎of ‎the ‎Young ‎Mathematicians ‎Network.‎چاپ شده است. مقاله حاضر بر پایه یک سخنرانی ارایه شده در جشن روتا در آوریل ‎1996‎ است و این مقاله تجدید چاپی با اجازۀ‎‎ ‎‎‎Birkhauser ‎Boston, ‎copyright ‎1997, ‎ISBN ‎0-8176-3866-0‎‎‎ناشرِ کتابِ تفکرات منسجم نوشته جیان-کارلو روتا‏ و ویراستاری شده توسط فابریزیو پالومبلی‎‏، می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تست تستس تستسی سیباستیا باسیبتاسیبا ستیابنت  بتسیابتاسیتباسنتایبتنسای یب سایبتناس یتنباسایبتاسیتابستنیا تسنیابتنسیابتاسیابتسیابتناسیتباسیتاب سیابتسیابتسای بایبتا سیتن ابتسیابتسایتنب استنیابتنسایبتسایبتستین با تسیابستیابتسیبتاسی بتاتسیاب تنسایبتنایبتنا سیبتناستیا سایبت اسنیاتنسیا ستیاتسایبسایتن الستنابسیا نتاستبنیلا تنسیبال تیسبال تنیبا لستیابلتناسیبتنلا الکضاصتنیابکشسایلتنشاسیتناشکاسیابتناشسی...

تست تستس تستسی سیباستیا باسیبتاسیبا ستیابنت  بتسیابتاسیتباسنتایبتنسای یب سایبتناس یتنباسایبتاسیتابستنیا تسنیابتنسیابتاسیابتسیابتناسیتباسیتاب سیابتسیابتسای بایبتا سیتن ابتسیابتسایتنب استنیابتنسایبتسایبتستین با تسیابستیابتسیبتاسی بتاتسیاب تنسایبتنایبتنا سیبتناستیا سایبت اسنیاتنسیا ستیاتسایبسایتن الستنابسیا نتاستبنیلا تنسیبال تیسبال تنیبا لستیابلتناسیبتنلا الکضاصتنیابکشسایلتنشاسیتناشکاسیابتناشسیاب...

چکیده خداوند به مدد ابزارهای وجودی که در اختیار انسان قرارداده، از انسان با «تعالوا» دعوت می‌کند. چنان‌چه انسان از قوّة وهم و خیال گذر کند و رتبة وجودی خویش را به عقل، مزیّن و متعالی نماید، با تکیه بر امید مطلوب که از آن به رحمت الهی تعبیرشده است، پویا و متوکّل، راه تعالی را در پیش می‌گیرد و به دعوت خداوند لبّیک می‌گوید. گرچه آرزو و امید، ودیعه‌های الهی در ضمیر انسان‌هاست، امّا آرزوهای واهی که بدون ...