دوباره نویسی به مثابه ی نوشتار خلاق در آثار سینمایی مارگریت دوراس

نویسندگان

  • Mohammad Ziar Université Azad Islamique de Téhéran-Centre
  • Ronak Hosseini Univérsité Azad islamique - Branche Centrale (de Téhéran)
چکیده مقاله:

در گذار از نویسنده گی به سینماگری لاجرم مسأله ى تفاوت بین ژانرها و قراردادهاى داستانى-سینمایى مطرح میشود و این خود نویسنده-سینماگر را ناگزیر میکند نا در شیوه ی بیان خود دست به انتخاب بزند. این همان جایى ست که مارگریت دوراس با ارائه ى الگوی جدیدى از نویسندگى، تصویرى نو از نویسنده-سینماگر بدست میدهد که با تمام قراردادها و مرزبندى های پیشین در تقابل است. نوشتار دوراس بویژه در "دلداده گى" - آخرین اثر ادبی او در مجموعه داستانهاى هندى - عارى از هرگونه نحو زبانى و حضور راوى ست. در واقع اودر این اثر با نفى قوائد و ساختارهاى تحمیلى نظام و زبان می کوشد به زبان جدیدى دست یابد که قادر به بیان ناگفتنى هاست. پس ازاین تجربه، به نظر میرسد که دوراس عرصه ى ادبیات را رها می کند تا در عرصه ى - سینما وبا توسل به جادوی تصویر و صدا - به جستجوى آن زبان جدید بپردازد. گویى نوشتار سینمایى دوراس -به دور از هرگونه اقتباس یا رونویسی سنتی- برپایه ی تخریب متون ادبی او و بازنویسی آنها استوار شده است. در این مقاله کوشیده ایم نشان دهیم چگونه دوراس با دوباره نویسی متون خود در قالب آثار سینمایی میکوشد به نوشتار خلاقی دست یابد که قادر است از ناگفتنی ترین احساسات بشری و نا نوشتنی ترین وقایع سخن بگوید : ناگفتنی عشق، ناگفتنی جنگ، ناگفتنی مرگ.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اندیشه ی فمینیسم در آثار شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس

    چکیده: شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس دو نویسنده معاصر ایرانی و فرانسوی هستند که در داستان‌هایشان به دلایلی چون زن بودن، نویسنده و روشن فکر بودن، زیستن در دنیای قرن بیستم، آشنایی با نگرش‌های گوناگون فمینیستی، تجربه زندگی شرقی، شباهت‌ها و همسرایی‌هایی وجود دارد. سوال این است که چه همسرایی و هماهنگی‌های فکری و عقیدتی میان پارسی پور و دوراس وجود دارد؟ پیش فرض این تحقیق بر این استوار است ک...

متن کامل

بررسی اندیشه ی فمینیسم در آثار شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس

    چکیده: شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس دو نویسنده معاصر ایرانی و فرانسوی هستند که در داستان‌هایشان به دلایلی چون زن بودن، نویسنده و روشن فکر بودن، زیستن در دنیای قرن بیستم، آشنایی با نگرش‌های گوناگون فمینیستی، تجربه زندگی شرقی، شباهت‌ها و همسرایی‌هایی وجود دارد. سوال این است که چه همسرایی و هماهنگی‌های فکری و عقیدتی میان پارسی پور و دوراس وجود دارد؟ پیش فرض این تحقیق بر این استوار است ک...

متن کامل

بررسی اندیشه ی فمینیسم در آثار شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس

چکیده: شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس دو نویسنده معاصر ایرانی و فرانسوی هستند که در داستان هایشان به دلایلی چون زن بودن، نویسنده و روشن فکر بودن، زیستن در دنیای قرن بیستم، آشنایی با نگرش های گوناگون فمینیستی، تجربه زندگی شرقی، شباهت ها و همسرایی هایی وجود دارد. سوال این است که چه همسرایی و هماهنگی های فکری و عقیدتی میان پارسی پور و دوراس وجود دارد؟ پیش فرض این تحقیق بر این استوار است که توجه...

متن کامل

بررسی تطبیقی نمود فمینیسم در آثار شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس

عنوان این پایان نامه بررسی تطبیقی نظریه ی فمینیسم در داستان های مشهور شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس است. در این رساله، شباهت های اندیشگی دو نویسنده ی یاد شده و تفاوت های فکری و فرهنگی شان با توجه به داستان هایشان شناخته می شود؛ البته تلاشمان بر این بوده است که داستان های برتر و پرشهرت این دو نویسنده را مبنای کار خود قرار دهیم. داستان هایی که پرمایه ترند و خوراکی بیش تر برای خرد در ظرفشان می ...

15 صفحه اول

گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده

ظهور نظریات توسعه درون‌زا از اوایل قرن بیستم تاکنون، نیاز به مرمت بافت‌های فرسوده درونی شهرها را الزامی می‌کند. بافت های فرسوده به دو دسته کلی واجد ارزش و فاقد ارزش تقسیم می‌شوند. جدیدترین رویکردهای مرمتی، با توجه به بیانیه‌ها و منشورهای جهانی، با جامع‌نگری، سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت‌های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت‌های تاریخی از طریق تعیین نقش آنها در سا...

متن کامل

رخداد هنری به مثابه امر نوی خلاق

هدف اصلی این پروژه، پرسش از امر نو و اتخاذ رویکردی نظری به کیفیت های نو در آثار هنری است. بدین منظور باید پرسید امر نو چگونه در ساحت وجود به وقوع می پیوندد. اهمیت نظریه ی رخداد آلن بدیو در آن است که رخداد یا امر نو را با مقوله ی حقیقت و سوژگی پیوند می دهد. آلن بدیو، فیلسوفِ امر کثیر است. در هستی شناسی او، وجود همان کثرتِ محض یا نامنسجم است و در نتیجه، برای تفکر دسترس ناپذیر. بنابراین ما همواره با...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 28

صفحات  7- 19

تاریخ انتشار 2019-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023