دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی: چالش‌ها و راهبردها

نویسندگان

  • فرشاد مجیدی دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  • مسعود بیژنی استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:

بسیاری از مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، به دلیل نیاز به زمین‌‌های کشاورزی، گلخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها، در خارج از شهر و دور از محدوده‌ی مراکز اصلی خود (دانشگاه‌های وابسته) واقع شده‌اند. این امر، علی‌رغم برخورداری از برخی مزایای فوق، سبب عدم رضایت و به تبع آن، کاهش رغبت و تمایل برای انتخاب، کار و فعالیت در این مراکز از جانب اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بر تحلیل راهبردی دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی قرار گرفت. این پژوهش، از نظر نوع تحقیق، از نوع کاربردی، از نظر پارادایم تحقیق، از نوع کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است که با استفاده از فن دلفی کلاسیک انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه که به صورت هدفمند انتخاب شد، آن دسته از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی و منابع طبیعی بودند که با مقوله دوری مکانی از مراکز اصلی دانشگاهی درگیر هستند. مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای دوری مکانی از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و در انتها میانگین امتیازات هر چهار بخش، با تحلیل ماتریس SWOT محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که نقطه برآیند حاصل از تحلیل ماتریس SWOT در ناحیه WT (راهبرد تدافعی) قرار دارد. بر این اساس، بهتر است ساخت و احداث این مراکز در خارج از دانشگاه اصلی، متوقف شود و برای مراکز دور از دانشگاه‌های اصلی موجود نیز می‌باید تدابیر لازم جهت مرتفع نمودن نقاط ضعف و تهدید‌های موجود به کار گرفته شود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان)

هدف پژوهش حاضر تحلیل وظایف و عملکرد مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع رامین خوزستان، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الأنبیاء بهبهان به تعداد 148 نفر بود. نمونه آ...

متن کامل

رتبه‌بندی وضعیت موجود مؤلفه‌های مدل شایسته‌سالاری مدیران آموزشی، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی

این پژوهش با هدف رتبه‌بندی مؤلفه‌های وضعیت موجود شایسته‌سالاری مدیران مرکزهای آموزشی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد. پژوهش از نوع کمی، کاربردی، میدانی و غیرتجربی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه 69 گویه‌ای 11 مؤلفه‌ای استاندارد با آلفای کرونباخ 808/0، پایایی 846/0 که روایی آن با تائید 19 نفر ازخبرگان در مرحله اول کیفی منتج از پژوهش اصلی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس، در اختیار 35 نفر از خبرگان مؤسسه آ...

متن کامل

تحلیل دیدگاه آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط با فلسفه آموزش بزرگسالان

به رغم گذشت هفت دهه از فعالیت در زمینه آموزش بزرگسالان و تاسیس چندین سازمان رسمی و غیر رسمی، نه تنها فلسفه جامعی برای آموزش بزرگسالان تدوین نشده است، بلکه حتی تلاش چشمگیری هم برای معرفی فلسفه های آموزشی مطرح در آموزش بزرگسالان صرف نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش آموزشگران مراکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه فلسفه آموزش بزرگسالان می باشد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری ...

متن کامل

شناسایی دیدگاه اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص مؤلفه‌های نظام برنامه‌ریزی‌ درسی

هدف پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی در خصوص رتبه‌بندی مؤلفه‌های نظام برنامه‌ریزی درسی رشته کشاورزی و منابع طبیعی در وضعیت موجود و مطلوب می‌باشد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 158 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 112 نفر از آنان به شیوه طبقه‌بندی تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها...

متن کامل

مهم‌ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

هدف این تحقیق بررسی مهم‎ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور است. روش انجام این تحقیق به شیوه توصیفی با رویکرد پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 70 نفر از شرکت‌کنندگان در "نشست سراسری آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی: چشم‌انداز 1404" بود که در دی‌ماه 1393 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. از بین آنها تعداد 54 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تح...

متن کامل

بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز آموزش عالی کشاورزی

امروزه توسعه و رشد اقتصادی دانش و اطلاعات مهم‌ترین عامل است و آینده اجتماعات مدرن با اقتصاد پویا درگرو افزایش میزان رقابت، توجه به خلاقیت و نوآوری است. در این شرایط دانشگاه به‌عنوان اثرگذارترین نهاد در جامعه شناخته می‌شود. به همین علت دانشگاه به‌منظور هماهنگی با توسعه اقتصادی می‌بایست از نقش سنتی خود خارج شود و برای خلق ایده و تولید دانش جدید تلاش کند و درنهایت بتواند آن‌ها را به عمل تبدیل نمای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 1

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023