دیدگاه دانشجویان اینترن دانشگاه علوم پزشکی بابل بر نقش درس بیوشیمی در دستیابی به اهداف بالینی

نویسندگان

  • تاتار, محسن : بابل – خیابان گنج افروز، بخش بیوشیمی و بیوفیزیک ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
  • جهانیان, ایمان
چکیده

Background and Objective: Evaluation of biochemistry course contents from viewpoints of interns may identify the weaknesses of course contents and provide the opportunity for their improvement. The main objective of this study is to evaluate the biochemistry course contents from viewpoints of the medical students to meet their clinical requirements. Material and Methods: This descriptive study was performed in 2010-2011. A questionnaire containing items about appropriateness of biochemistry contents for medical students and factors influencing the quality of biochemical content was prepared .All students were randomly selected to complete the questionnaire to evaluate their opinions about biochemistry course contents. The data was analyzed by SPSS version 16.0 software using descriptive statistics. Results: Based on the obtained information from 27 questionnaire containing items of biochemistry contents, 27respond by returning completed questionnaires. Approximately 100% questionnaire completed by participants. Conclusions: Results show that current biochemistry course content does not meet medical students requirements, and it needs reform.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش درس آناتومی در دستیابی به اهداف بالینی: دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه: دانشجویان منبع اصلی کسب اطلاعات کیفیت و اثربخشی آموزش محسوب می شوند و می توان از نظرات آنها در بهبود فرایند تدریس و یادگیری استفاده نمود، این تحقیق به منظور دستیابی به نظرات دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به نقش دروس آناتومی در دستیابی به اهداف بالینی انجام شده است. روش ها: این تحقیق در سال 1384 به صورت توصیفی با روش سرشماری بر روی کلیه 97 نفر دانشجوی پزشکی م...

متن کامل

دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد نقش دروس علوم پایه در دستیابی به اهداف بالینی برنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۸۹: یک گزارش کوتاه

چکیده زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین نظرات دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد نقش دروس علوم پایه در دستیابی به اهداف بالینی، طراحی و اجرا گردید. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1389، از طریق پر کردن پرسشنامه دوقسمتی شامل میزان اهمیت هرکدام از دروس علوم پایه و نحوه ارائه این دروس در دستیابی به اهداف بالینی توسط دانشجویان پزشکی (کارآموزی و کارورزی) انجام...

متن کامل

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به بکارگیری آموزش الکترونیکی در تدریس بیوشیمی بالینی

Introduction: E-learning has been developing side by side of traditional education in most countries. In Iran, development of e-Learning is a recognized need. This study aimed to assess viewpoints of students of Shahid Sadoughi Unversity of Medical Sciences towards e-Learning in teaching clinical biochemistry. Methods: This is a cross-sectional study. One hundred and fifty students of Shahid Sa...

متن کامل

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

سابقه و هدف: برنامه ریزان آموزش پرستاری، اصلی ترین بخش در آموزش پرستاری را آموزش بالینی می دانند و معتقدند که دانشجویان پرستاری می توانند دانش نظری خود را با انجام کار در محیط کارآموزی توسعه بخشند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است. مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است که درنیم سال اول س...

متن کامل

روش های ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سابقه و هدف: یادگیری مطلوب درس انگل شناسی و قارچ شناسی همواره از معضلات پیش روی دانشجویان پزشکی بوده است. توجه به دیدگاه های دانشجویان به عنوان گروه هدف آموزشی می تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. هدف این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد روش های ارتقاء آموزش درس انگل شناسی و قارچ شناسی است. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در پاییز 1389با یک پرسشنامه خودایفا شامل اطلاعات دموگرافیک و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 6

صفحات  43- 47

تاریخ انتشار 2011-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021