دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی در کسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: همواره مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی یرستاران تازه کار دارای چالش هستند و میزان صلاحیت آنها را برای ایفای نقش پرستار تازه کار مناسب نمی‌دانند. البته نقش کار دانشجویی در کسب این صلاحیت، علاوه بر عوامل متعدد دیگر بسیار مهم است. هدف: این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه مدیران پرستاری نسبت به نقش کار دانشجویی د رکسب صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار طراحی گردید. مواد و روش‌ها:در این مطالعه کیفی 35 نفر از سرپرستاران، سوپروایزرها و مترون‌های شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شرکت نمودند. از مصاحبه عمیق، چهره به چهره و نیمه ساختار یافته فردی به منظور جمع آوری داده‌ها استفاده گردید و در اسرع وقت، متن مصاحبه‌ها کلمه به کلمه برروی کاغذ نوشته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی  الو و کینگاز (2008) استفاده شد. یافته‌ها: پس از کد‌بندی کلیه مصاحبه‌ها، 1250 کد اولیه ایجاد شد که در نهایت، تعداد کدها به 850 کد تقلیل یافت و در 18 زیر طبقه،  6 طبقه و 3 مضمون با عناوین نقش وظیفه پروری (با طبقات توسعه عملکرد و پیشرفت حرفه ای)، نقش شخصیت پروری (با طبقات خودسازی و تسهیل ارتباط با دیگران) و نقش دانش پروری (با طبقات فراگیری دانش و ارائه دهندگی دانش) قرار داده شدند. نتیجه‌‌گیری: از نظر مدیران پرستاری تجربه کار دانشجویی باعث می‌شود پرستاران تازه فارغ‌التحصیل در ارائه مراقبت‌های پرستاری شایستگی بیشتری داشته باشند و نقش‌های متعددی در آنها پرورش یابد. بنابراین، لازم است ماهیت این کار و نقش آن بر صلاحیت پرستاران آینده مورد ارزیابی قرار گیرد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استراتژی های مدیران پرستاری در تسهیل فرایند گذار پرستاران تازه کار به پرستار بالینی

مقدمه: گذار از فارغ التحصیلی به پرستاری بالینی، مرحله ای حساس در زندگی پرستاران است. سازمانهای مراقبت سلامتی تلاش می کنند تا راهکارهای موثر وکارآمدی برای تسهیل فرایند گذار پرستاران تازه فارغ التحصیل به نقش پرستار بالینی بیابند. هدف: شناسایی استراتژی های مدیران پرستاری درگیر در فرایند گذار پرستاران تازه فارغ التحصیل به نقش پرستار بالینی در سال ( 1392) بوده است . مواد و روشها : تحقیق کیفی از نوع ...

متن کامل

رابطه بین صلاحیت تکنیکی بالینی و سازماندهی مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی: یک مطالعه آینده‌نگر

مقدمه: مطالعه‌ی صلاحیت پرستاران تازه‌فارغ‌التحصیل یکی از موضوعات مهم سازمانی می‌باشد. آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر رشد صلاحیت‌بالینی پرستاران اساسی برای سازمان‌هایمقدمه: مطالعه‌ی صلاحیت پرستاران تازه‌فارغ‌التحصیل یکی از موضوعات مهم سازمانی می‌باشد. آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر رشد صلاحیت‌بالینی پرستاران اساسی برای سازمان‌های مراقبت سلامت می‌باشد. هدف: تعیین رابطه صلاحیت‌های‌ تکنیکی بالینی و سازما...

متن کامل

چالش‌های پرستاران تازه کار در رابطه با کسب شایستگی در قضاوت بالینی: یک مطالعه کیفی

  تاریخ دریافت 11/10/1392 تاریخ پذیرش 13/12/1392      چکیده   پیش زمینه و هدف: قضاوت بالینی پدیده پیچیده‌ای است که پرستاران تازه کار را در فرآیند تصمیم گیری با چالش مواجه می‌سازد؛ لذا هدف از این مطالعه، تبیین تجارب پرستاران تازه کار از چالش‌های موجود در مسیر دستیابی به شایستگی در قضاوت بالینی می‌باشد.   مواد و روش‌ها: این مطالعه با روش کیفی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، متشکل از 30 پرستا...

متن کامل

رابطه بین صلاحیت تکنیکی بالینی و سازماندهی مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی: یک مطالعه آینده نگر

مقدمه: مطالعه ی صلاحیت پرستاران تازه فارغ التحصیل یکی از موضوعات مهم سازمانی می باشد. آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر رشد صلاحیت بالینی پرستاران اساسی برای سازمان هایمقدمه: مطالعه ی صلاحیت پرستاران تازه فارغ التحصیل یکی از موضوعات مهم سازمانی می باشد. آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر رشد صلاحیت بالینی پرستاران اساسی برای سازمان های مراقبت سلامت می باشد. هدف: تعیین رابطه صلاحیت های تکنیکی بالینی و سازمان...

متن کامل

چالش های پرستاران تازه کار در رابطه با کسب شایستگی در قضاوت بالینی: یک مطالعه کیفی

تاریخ دریافت 11/10/1392 تاریخ پذیرش 13/12/1392      چکیده   پیش زمینه و هدف: قضاوت بالینی پدیده پیچیده ای است که پرستاران تازه کار را در فرآیند تصمیم گیری با چالش مواجه می سازد؛ لذا هدف از این مطالعه، تبیین تجارب پرستاران تازه کار از چالش های موجود در مسیر دستیابی به شایستگی در قضاوت بالینی می باشد.   مواد و روش ها: این مطالعه با روش کیفی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، متشکل از 30 پرستار تا...

متن کامل

تبیین تجارب پرستاران تازه کار در کسب آمادگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای با رویکرد تحلیل محتوا

مقدمه: به نظر می‌رسد که پرستاران تازه فارغ‌التحصیل، توانمندی‌های لازم را طی تحصیل کسب نمی‌کنند و این امر در آمادگی حرفه‌ای آنان به عنوان پرستاران تازه کار ایجاد اختلال می‌نماید. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب پرستاران تازه کار در مورد آمادگی حرفه‌ای آنان پس از فارغ‌التحصیلی صورت گرفته است. روش: این یک مطالعه کیفی است که برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی استفاده شده است. جامع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  29- 40

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021