رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکرِ مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران

نویسندگان

  • پدرام نیا, سوده دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • یوسفی, زهرا گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده

زمینه و هدف: وضعیت شناختی و عاطفی والدین به‌خصوص مادر در وضعیت رفتاری کودک نقش اساسی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد خردمندی و راهبردهای مهار فکر مادران با علائم اختلالات رفتاری دختران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­ پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان دختر دارای مشکلات رفتاری مشغول به تحصیل پایه سوم تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال 1396 بود. حجم نمونه شامل 225 مادر و فرزند دخترشان بود که به روش خوشه ­ای چندمرحله­ ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه­ های اختلالات رفتاری آخنباخ و رسکورلا (2001)، ابعاد خردمندی آردلت (2003)، و راهبردهای مهار فکر ولز و دیویس (1994) بود که توسط مادران تکمیل شد. داده­ های حاصله با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند­گانه تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج همبستگی نشان داد راهبردهای پرت کردن حواس، نگرانی، و تنبیه، با اختلالات رفتاری درون­ نمود و برون­ نمود همبستگی معنادار منفی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون شنان داد که خردمندی تأملی، راهبرد پرت کردن حواس، و نگرانی، پیش­بین مناسبی برای اختلالات برون­ نمود؛ و خردمندی عاطفی، پرت کردن حواس، و نگرانی، پیش­ بین مناسبی برای اختلالات درون ­نمود هستند (0/05>P). نتیجه ­گیری: با توجه به این یافته می­توان نتیجه گرفت بهبود خردمندی و راهبردهای مهار فکر در مادران باعث ایجاد واکنش­ های هیجانی و رفتاری مناسب و در نتیجه کاهش اختلالات رفتاری در کودکان می­ شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روابط چندگانه بین راهبردهای کنترل فکر و علائم اختلالات شخصیت با علائم رؤیاهای ترسناک

Objectives Nightmare is one of the sleep problems among adolescents. This research aimed to examine multiple relations among thought control strategies and symptoms of personality disorders among female students in Shahreza City, Iran in 2015-2016.  Methods In this correlational study, the statistical population comprised all female students in pre-university schools and the sample was 300 gir...

متن کامل

رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدائی در شهر تبریز می باشد. روش این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دخترو پسر ابتدایی در سال تحصیلی 90-89 در تبریز است؛ با نمونه گیری خوشه ای 1032 دانش آموز توسط مقیاسSI-4 C (اسپیرافکین و گادو، سال1994)دارای اختلال تشخیص داده شدند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون ...

متن کامل

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علائم وسواسی در جمعیت غیر بالینی

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با علائم وسواسی در جمعیت غیر بالینی انجام شده است. روش: شرکت کنند گان پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه باورهای فراشناختی، پرسشنامه کنترل فکر و پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی گردآوری و از طریق روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام ب...

متن کامل

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت

The aim of the current study was to investigate the relationship between metcognitive belief and thought control strategies with trait anxiety. A sample of 226 students (105 males, 121 females) from Tarbiat Moallem University completed Metcognitions Questionnaire-30 (MCQ-30), The Thought Control Questionnaire (TCQ) and State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The results showed that metcognitive b...

متن کامل

بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران

موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران و رابطه ی آن با اختلالات رفتاری دختران نوجوان در استان تهران است. زمینه ی نظری در این پژوهش، نظریه ی جان بالبی روان کاو انگلیسی است. او نخستین محققی است که موضوع رابطه ی عاطفی مادران و فرزندان را با این دیدگاه مطرح نمود که کیفیت ارتباط اولیه ی مراقبین (معمولاً مادر)، اثرات دائمی بر ارتباطات، سازگاری و رشد عاطفی در طول زندگی دارد. نمونه ی تحقی...

متن کامل

رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدائی در شهر تبریز می باشد. روش این مطالعه از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دخترو پسر ابتدایی در سال تحصیلی 90-89 در تبریز است؛ با نمونه گیری خوشه ای 1032 دانش آموز توسط مقیاسsi-4 c (اسپیرافکین و گادو، سال1994)دارای اختلال تشخیص داده شدند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره None

صفحات  131- 141

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022