رابطه امیدواری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان

نویسندگان

  • محمد ستایشی اظهری دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • میرمحمود میرنسب دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • مینا محبی دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر آزمون نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی در رابطه­ی بین امیدواری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان بود. شرکت‌کنندگان پژوهش 150 دانش‌آموز پسر پایه­ هشتم متوسطه اول بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه اهمال‌کاری سولومون و راثبلوم، پرسشنامه امیدواری اشنایدر و معدل دانش‌آموزان بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش‌های مدل معادلات ساختاری و بوت استرپ انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که امیدواری و پیشرفت تحصیلی به ترتیب پیشایند و پیامد اهمال‎کاری تحصیلی در دانش‌آموزان هستند. همچنین، یافته‌ها نشان داد که اهمال‌کاری تحصیلی میانجی‌گر معنی‌دار رابطه امیدواری به پیشرفت تحصیلی است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای مشاوران مدارس، روانشناسان تربیتی و معلمین در کاهش مشکلات اهمال‌کاری و مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان کمک‌کننده باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر رامهرمز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم بود، که در سال تحصیلی 97-1396، مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور تعداد 302 نفر دانش‏آموز، به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای دومرحله‌ای، انتخاب شدند. ابزار موردا...

متن کامل

رابطه جهتگیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمالکاری و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان

توجه به اهمال­کاری و خودناتوان­سازی تحصیلی در سال­های اخیر افزایش یافته است. هدف این پژوهش همبستگی، بررسی رابطة جهت­گیری اهداف پیشرفت و باورهای انگیزشی با اهمال­کاری و خودناتوان­سازی تحصیلی است. جامعة آماری دانش­آموزان مناطق 19 و 8 در مقطع متوسطة شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 بوده است که از بین آنها 120 به صورت نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شد و با تکمیل مقیاس اهمال­کاری تحصیلی، راهبردهای انگیز...

متن کامل

بررسی رابطه ی خودکارآمدی و امیدواری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

Various personal factors can effect on academic achievement of students, that among of them self-efficacy and the level of hope can be cited. The aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and hope with academic achievement in Students, This study was conducted within the framework of correlation research methodology. The study population consisted of all female...

متن کامل

بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره راهنمایی

هدف پژوهش حاضربررسی ارتباط دست برتری با پیشرفتتحصیلی در دانش آموزان راهنمایی بوده است . بدین من ظور 901 دانشآموز ( 441 پسر و 460 دختر) کلاس اول تا سوم راهنمایی با میانگینسنی 13 سال و 5 ماه (حداقل 11 وحداکثر 20 سال ) و با انحرافاستاندارد 1 سال و دو ماه که در منطقه 5 آموزش و پرورش تهران درمدارس عادی به تحصیل اشتغال داشتند، به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای سنجش دستبرتری از پرسشنامه دستبرتری...

متن کامل

نقش سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری 4020 دانشجوی دانشگاه بیرجند بود. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای 351 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های سلامت روان (گلدبرگ، 1972) و انگیزش پیشرفت تحصیلی ...

متن کامل

رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیشایندهای عواطف تحصیلی، هویت تحصیلی و اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان اهواز بودند که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 350 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به همراه نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. از شرکت­کنندگان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 37

صفحات  125- 142

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023