رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .Bemisia tabaci Genn و تعداد تریکوم های سطح برگ

نویسندگان

  • آرزو حیدرزاده دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • سعیده سرباز دانشجوی دکتری حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • محمد سیرجانی بخش گیاه پزشکی، ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور، کاشمر
چکیده مقاله:

رابطه بین تعداد تریکوم سطح برگ و هجوم سفیدبالک پنبه .Bemisia tabaci Genn روی شش ژنوتیپ پنبه آپلند (مهر، ورامین، ساحل، خرداد، اکرای برگ سبز و اکرای برگ قرمز) و یک ژنوتیپ پنبه ایسلند (ترموس 14) در شرایط مزرعه ­ای در طول فصل زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی پنبه شرق کشور (کاشمر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد ژنوتیپ ترموس 14 بالاترین تعداد تخم، پوره و حشره کامل و همچنین بالاترین تعداد تریکوم را در سطح برگ در مقایسه با دیگر ژنوتیپ­ های پنبه داشت و ژنوتیپ­ های اکرای برگ سبز و اکرای برگ قرمز کمترین تعداد تریکوم و جمعیت سفیدبالک پنبه را داشتند. همبستگی مثبت و معنی داری بین تراکم تریکوم­ های سطح برگ و جمعیت سفیدبالک پنبه وجود داشت. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که کاربرد ژنوتیپ­ های پنبه با تراکم تریکوم کم یا با برگ­ های صاف، خطر هجوم سفیدبالک پنبه را کاهش می­ دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک .bemisia tabaci genn و تعداد تریکوم های سطح برگ

رابطه بین تعداد تریکوم سطح برگ و هجوم سفیدبالک پنبه .bemisia tabaci genn روی شش ژنوتیپ پنبه آپلند (مهر، ورامین، ساحل، خرداد، اکرای برگ سبز و اکرای برگ قرمز) و یک ژنوتیپ پنبه ایسلند (ترموس 14) در شرایط مزرعه ­ای در طول فصل زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی پنبه شرق کشور (کاشمر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد ژنوتیپ ترموس 14 بالاترین تعداد تخم، پوره و حشره کامل و همچنین بالاتر...

متن کامل

تعیین بیوتیپ‌های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)، در استان فارس

سفیدبالک پنبه (Bemisia tabaci) گونه‌ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته‌شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ‌های این آفت در استان فارس از جمعیت‌های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال‌های 1389-1388 نمونه‌برداری شد. بر اساس داده‌های آزمون RAPD-PCR الگوی بیشتر نمونه‌های B. tabaci با الگوی بیوتیپ B مطابقت داشت. الگوی بیوتیپ Cv نیز مشاهده شد و الگو...

متن کامل

تعیین بیوتیپ های سفیدبالک پنبه bemisia tabaci (genn.)، در استان فارس

سفیدبالک پنبه (bemisia tabaci) گونه ای مرکب و پیچیده با بیش از 20 بیوتیپ شناخته شده در جهان است. به منظور تعیین بیوتیپ های این آفت در استان فارس از جمعیت های سفیدبالک مزارع پنبه و فلفل در شیراز، کفترک، مهارلو، فسا و خیر استهبان طی سال های 1389-1388 نمونه برداری شد. بر اساس داده های آزمون rapd-pcr الگوی بیشتر نمونه های b. tabaci با الگوی بیوتیپ b مطابقت داشت. الگوی بیوتیپ cv نیز مشاهده شد و الگو...

متن کامل

Host associated genetic variations in whitefly, Bemisia tabaci (Genn.)

Genetic variability due to host plants was studied in whitefly, Bemisia tabaci (Genn.), populations that were collected from fields of different crops (cotton, brinjal, potato, tomato and soyabean) and a weed (Sida sp.), and maintained on their respective host plants for 12 generations. Comparative RAPD-PCR analysis of these populations led to identification of 85 different polymorphic bands or...

متن کامل

تاثیر کائولین فرآوری شده (WP 95%) روی سفیدبالک پنبه، Bemisia tabaci Gen.

سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) ، یکی از مهم­ترین آفات پنبه است که پوره­ها و حشرات بالغ آن ضمن تغذیه از شیره گیاهی، با دفع عسلک سبب جذب ذرات گرد و غبار به سطح برگ­ها شده  و این عوامل، موجب خسارت کمی و کیفی در مزارع پنبه می­شود. با توجه به خسارت بالای آفت، همه ساله پنبه­کاران برای کنترل آن از انواع حشره­کش­ها استفاده می­کنند. با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی، تاثیر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  43- 50

تاریخ انتشار 2013-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023