رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی در دانشآموزان پایه های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی

نویسندگان

  • میرزایی, فاطمه دانشگاه خوارزمی
  • کدیور, پروین دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی در دانش‌آموزان پایه‌های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی بود. جامعه این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی منطقه 7 آموزش و پرورش تهران است. تعداد 38 نفر دانش‌آموز دختر پایه سوم راهنمایی و 42 نفر دانش‌آموز دختر پایه پنجم ابتدایی با شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه دانش فراشناختی و پرسشنامه درک مطلب خواندن بود. نتایج نشان داد که: بین نمرات درک مطلب خواندن و اجزای دانش فراشناختی در هر دو پایه تحصیلی و در کل نمونه همبستگی مثبت معنادار وجود دارد؛ در پایه پنجم ابتدایی زیرمقیاس شخص پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای درک مطلب خواندن است. در پایه سوم راهنمایی زیرمقیاس تکلیف پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای درک مطلب خواندن است. در کل نمونه شخص و تکلیف با هم 47% از واریانس درک مطلب خواندن را پیش‌بینی می‌کنند. دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی در تمامی اجزای دانش فراشناختی نمرات بالاتری نسبت به دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی داشتند. میانگین درک مطلب دانش‌آموزان سوم راهنمایی به شکل معناداری بالاتر از دانش‌آموزان پنجم ابتدایی است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانشآموزان با مشکلات خواندن

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیبی روش هایفراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلبدانش آموزان با مشکلات خواندن بود. بدین منظور از بیندانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی با اختلال خواندن 30 نفر باروش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و با روشتصادفی ساده در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزینشدند. آزمودنی های گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقهای،آموزش درک مطلب را با استفاده از روش های ف...

متن کامل

اثربخشی تلفیقی راهبردهای خودنظارتی و سکوسازی فراشناختی بر درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

مقدمه: در زمینه درک مطلب، پژوهشگران یا دیدگاه شناختی-اجتماعی دارند و یا دارای دیدگاه یادگیری خودتنظیم هستند. خلاء تلفیق دیدگاه شناختی-اجتماعی و یادگیری خود تنظیم وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تلفیق دیدگاه شناخت اجتماعی (سکوسازی) و یادگیری خود تنظیم (راهبردهای خودنظارتی و فراشناختی) جهت بهبود درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان می‌باشد. روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون با گ...

متن کامل

تاثیر آموزش مهارت های آگاهی واج شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی

خواندن درست و درک آنچه خوانده می‌شود همیشه یک دغدغه است که در صورت ناتوانی در این حوزه، فرد دچار نارسایی در خواندن می‌شود پس خواندن یک مشکل پیش رونده است که بر سایر حوزه‌ها ی آموزشی آسیب می‌ز‌ند. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های آگاهی واج‌شناختی بر سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه...

متن کامل

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانشآموزان با مشکلات خواندن

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ترکیبی روش هایفراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلبدانش آموزان با مشکلات خواندن بود. بدین منظور از بیندانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی با اختلال خواندن 30 نفر باروش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و با روشتصادفی ساده در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزینشدند. آزمودنی های گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقهای،آموزش درک مطلب را با استفاده از روش های ف...

متن کامل

اثربخشی آموزش فراشناختی بر عملکرد حیطه های مختلف خواندن دانش آموزان پسر نارساخوان پایه ی سوم ابتدایی

در پژوهش حاضر، تأثیر آموزش­های فراشناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان پسر  نارسا خوان پایه­ی سوم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته­است. طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر نارسا خوان پایه­ی سوم ابتدایی است که، در سال تحصیلی 92-91 در شهرستان آبیک به تحصیل مشغول بودند. نمونه­ی پژوهش نیز شامل 30 نفر دانش آموز پسر نارساخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  59- 66

تاریخ انتشار 2014-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023