× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته

نویسندگان

  • حکمتی, صمد
  • محمدزاده, یوسف
  • یحیوی دیزج, جعفر
  • یعقوبی, فرید حسین

چکیده

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می‌سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به‌نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می‌سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه‌ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده‌های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل‌اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به‌عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به‌عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته‌شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به‌طور معنی‌داری افزایش می‌دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی‌که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می‌زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست‌یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به‌سوی جرم کشیده می‌شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش‌ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می‌شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک‌کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می‌تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به‌ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه‌ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  Background & Objectives : In recent years, the World Health Organization has paid more attention to the relationship between health and social conditions as determining the factors affecting people's health in the society. Social health factors (conditions in which people are born, grow up, work, and become old, and also the health system available for them) have caused inequalities in health...

مقدمه و اهداف: سازمان جهانی بهداشت در سال های اخیر، توجه بیشتری به اهمیت ارتباط  سلامت افراد جامعه و شرایط اجتماعی دارد. تعیین کننده های اجتماعی سلامت- شرایطی که مردم در آن زندگی می کنند و  نظام سلامت در دسترس  آن ها- نابرابری در سلامت ایجاد کرده است .هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر میزان مرگ ومیر در کشورهای منتخب در دوره 88-1377 بود.روش کار: کشورها براساس میزان شاخص توسعه ...

سرمایه‌گذاری از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این‌رو بررسی عوامل جذب سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین زمینه‌های مطالعاتی اقتصاددانان است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهای منتخب در بین دوره زمانی 1985-2014 با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) بهره گرفته‌شده است. برای حصول به نتای...

بیمۀ عمر یکی از مهم‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است که نقش مؤثری در توسعۀ مالی و درنتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشتۀ بیمه، بیانگر این نکته است که بیمۀ عمر جزو اولین بیمه‏هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعۀ روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریباً از قافلۀ بیمۀ کشور دور مانده است. لذا بنا به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

یکی از موضوع‌های مورد علاقه اقتصاد­دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی،  بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه­ حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره­  (2014-2003 ) می‌پردازد.  به‌منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده­های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم...