رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت‌پذیری با خودنظم‌دهی تحصیلی

نویسندگان

  • زربخش, محمد‌رضا
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: از جمله مفاهیم مطرح در آموزش‌های جهان معاصر، یادگیری خودنظم­ دهی است که امروزه از آن به عنوان یک کانون مهم و یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت یاد می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت­ پذیری با خودنظم‌­دهی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد.  روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 94-93 بودند که از بین آنها 283 نفر به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مسئولیت‌پذیری منیره کردلو (1387)، فراشناخت حالتی اونیل و عابدی (1996) و خودنظم­‌دهی تحصیلی کانل و ریان (1987) پاسخ دادند. یافته ­ها: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد بین مسئولیت‌پذیری و فرا شناخت حالتی و خرده مقیاس­ه ای آن یعنی آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه‌ریزی و بررسی خود با خود نظم‌­دهی دانش­‌آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین دو متغیر مسئولیت­‌پذیری و فراشناخت حالتی توانستند 20 درصد از واریانس خودنظم­‌دهی تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین نمایند. نتیجه ­گیری: با توجه به یافته ­های تحقیق، می­توان خودنظم‌دهی تحصیلی دانش‌آموزان را به عنوان یک متغیر مهم در پیشبرد اهداف آموزشی با افزایش سطح مسئولیت­‌پذیری، برنامه ­ریزی، بازبینی و شناخت دانش‌آموزان بالا برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت پذیری با خودنظم دهی تحصیلی

زمینه و هدف: از جمله مفاهیم مطرح در آموزش های جهان معاصر، یادگیری خودنظم­ دهی است که امروزه از آن به عنوان یک کانون مهم و یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت یاد می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت­ پذیری با خودنظم ­دهی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد.  روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت در ...

متن کامل

رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله

زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی یک عنصر چند بعدی است و به گونه‌ای ظریف به فراشناخت و حل مسئله مربوط است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع متوسطه شهر خرم­ دره در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها 300  نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده...

متن کامل

رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی

  رابطة فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی   فاطمه رسولی خورشیدی*، دکتر پروین کدیور**، دکتر غلامرضا صرامی*** و زهرا تنها****       چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت نحوۀ رابطه میان متغیرهای فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران بود. نمونة پژوهش حاضر شامل ٣٠٠ نفر (٢١٤ دختر و ٨٦ پسر) از دانشجویان مقطع کارش...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریا‌‌بی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش‌آموزان (SMI)

چکیده پژوهش حاضر به بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد می‌پردازد. این پژوهش با این فرضیه که پرسشنامه فراشناخت حالتی به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش حالات فراشناختی در دانش‌آموزان می‌باشد، صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری (دوره اول) است که در دبیرستان‌های دولتی شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-94 مشغول به ...

متن کامل

تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان

این تحقیق با هدف مطالعه­ی اثربخشی اندیشه ورزی بر فراشناخت حالتی دانش آموزان دوره­ی متوسطه صورت گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره­ی متوسطه­ی آموزش و پرورش شهرستان رودسر (205 نفر) در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است. که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی 15 نفر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  49- 57

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023