رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه‌ای معلمان دوره اول متوسطه

نویسندگان

  • صمد ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران؛
  • علیرضا بادله استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اله خامنه ای گرگان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه ای معلمان دوره اول متوسطه انجام شده است. روش: این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است .جامعه آماری متشکل از کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهرستان رودسر به تعداد 175 نفر هستند. روش نمونه گیری تصادفی و تعداد برآورد نمونه از جامعه بر اساس جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته (39گویه) استفاده شده است. روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 95% محاسبه گردید. یافته‌ها: نتایج تحقیق  نشان داده است: که وضعیت آگاهی و شناخت، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه رشد بالاتر از متوسط می باشد، و  بین متغیرهای شبکه ملی رشد و توسعه حرفه ای معلمان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، بطوریکه ­­­­­­­با افزایش آگاهی، میزان و نوع استفاده معلمان از شبکه ملی رشد، توسعه حرفه ای معلمان نیز ارتقا می یابد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه و هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر شناسایی نقش فرهنگ‌سازمانی در اثربخشی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌هاست. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری از بین هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم و از پژوهشگران و اعضاء هیئت‌علمی آنها به تعداد 200 نفر انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90%...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان متوسطه شهرستان بندر ترکمن بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع متوسطه شهرستان بندر ترکمن، که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان 212 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده . برای جمع آوری  داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ذهن آگاهی بائر و انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده گردید .داده با آزمون همبستگی پیرسون ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان متوسطه شهرستان بندر ترکمن بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع متوسطه شهرستان بندر ترکمن، که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان 212 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده . برای جمع آوری  داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ذهن آگاهی بائر و انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده گردید .داده با آزمون همبستگی پیرسون ...

پژوهش‌ حاضر با هدف رابطه بین قابلیت‌های حرفه‌ای‌معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اصفهان بر مبنای مدل قابلیت حرفه‌ای کبک کانادا انجام و شش مؤلفه قابلیت حرفه‌ای نقد و تفسیر دانش و فرهنگ، توانایی بیان، ارزشیابی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشارکت در توسعه حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای بررسی شده است. جامعه آماری شامل 162 نفر از معلمان ناحیه‌های یک، سه و چهار اصفهان در سال 1390 بوده ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وجدان کاری و رضایت شغلی با بهره وری معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان ساوه بود. روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. در این پژوهش جامعه آماری 850 نفر از معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان ساوه بود که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 265 معلم به­عنوان حجم...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شادکامی و ذهن آگاهی با انگیزش شغلی معلمان متوسطه شهرستان بندر ترکمن بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع متوسطه شهرستان بندر ترکمن، که به روش تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان 212 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده . برای جمع آوری  داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، ذهن آگاهی بائر و انگیزش شغلی هرزبرگ استفاده گردید .داده با آزمون همبستگی پیرسون ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود