رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

  • رضا طاهری عابد دکتری حسابداری و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبری، بابل، مازندران، ایران
  • مهدی علی نژاد ساروکلائی استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می­شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می­گردد. ادبیات نظری نشان می­دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته شده است. با توجه به محدودیت­های تحقیق، 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه­گیری متغیر ریسک سقوط قیمت سهام از مدل نوسان پایین به بالا استفاده گردیده است و همچنین برای بررسی داده­ها و آزمون فرضیات از روش داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش، بررسی آزمون همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مالی 109 شرکت در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است (654 شرکت - سال). برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شده است. بطورکلی، نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام، عامل تاثیرگذاری بر ریسک کاهش قیمت سهام است. سایر یافته ...

  نوسانات قیمت سهام که منجر به نوسانات بازده شرکت‌ها می‌گردد، یکی از مسائل مورد توجه و بحث بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ زیرا این نوسانات، میزان کسب درآمد از تخصیص منابع را نشان می‌دهد. بر همین اساس در تحقیق حاضر، با بررسی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله از سال‌ 1390 لغایت 1395 به دنبال بررسی رابطه بین همزمانی قیمت با توزیع نوسانات بازدهی سهام در ...

شفافیت بالای اطلاعات می‌تواند از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعات بر هم‌زمانی و ریسک سقوط قیمت سهام از یک‌سو و مطابق با نظریه علامت‌دهی، هم‌زمانی و ریسک سقوط قیمت سهام نیز می‌تواند میزان افشای اختیاری اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه دوطرفه بین افشای اختیاری اطلاعات با هم‌زمانی و ریسک سقوط قیمت سهام است که بر اساس داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس او...

در این پژوهش، اثر هزینه‏های نمایندگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می‏شود. برای دست‏یابی به اهداف پژوهش، 110 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1381 تا 1393 برای نمونة آماری انتخاب شدند. هزینه‏های نمایندگی به کمک متغیرهای مشاهده‏پذیر اندازة شرکت، نسبت اهرمی، نسبت سودآوری، نسبت کیوتوبین، نسبت بکارگیری دارایی‏ها و نسبت جریان وج...

سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی ازسرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی،نقش مهمی درتوسعه اقتصادی بازارسرمایه ایفامی کنندویکی از سازو کارهای کنترل بیرونی  موثر بر حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی هستند. ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه اهمیت فزاینده ای در نظام راهبری شرکتی دارد.سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران از طریق مالکیت به طور غ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم شفافیت اطلاعات مالی، همزمانی و ریسک ریزش قیمت سهام است. انتظار می‌رود عدم شفافیت مالی به منزله افشای کمتر اطلاعات خاص شرکت بوده و منجر به افزایش همزمانی و متعاقباً ریزش قیمت سهام می‌گردد.برای این منظور نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.جهت بررسی رابطه فوق از روش‌های رگرسیون لجستیک، دا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود