× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی

نویسندگان

  • ابوالقاسم مسیح آبادی گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران massihabadi@yahoo.com (نویسنده مسئول)
  • علی تقوی مقدم گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
  • علیرضا مهر آذین گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
  • محمدرضا شورورزی گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

یکی از پایه‌های اساسی موفقیت شرکت‌ها داشتن مدیران شایسته و کارآمد می‌باشد، شایستگی مدیران بیش از آنکه تابع معلومات و مهارت‌هایشان باشد، به نوع رفتار، ویژگی‌های شخصیتی و نگرش آنان وابسته است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیرعامل و متغیرهای مالی شرکت‌ها انجام‌شده است. پژوهش حاضر در حوزه پژوهش‌های کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۴ است، برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده‌شده و برای شرکت‌های انتخاب‌شده پرسشنامه ارسال گردید و درنهایت ۵۲ شرکت که پاسخ دادند در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفتند. فرضیه‌های پژوهش از طریق الگوی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی آزمون (PLS) شده است. به‌منظور ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی مدیران از آزمون پنج عاملی نئو و از میان متغیرهای مالی متغیر اهرم مالی و سودآوری انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با اهرم مالی و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ویژگی‌های شخصیتی، برون‌گرایی مدیرعامل با اهرم مالی و سودآوری رابطه مثبت و وظیفه‌شناسی مدیرعامل با اهرم مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین تطابق‌پذیری مدیرعامل با سودآوری رابطه مثبت، گشودگی نسبت به پذیرش تجربه با سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: احساس شادی نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد. به همین دلیل یافتن عوامل همبسته با این احساس اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه شادکامی با پنج عامل بزرگ شخصیت بوده است. روش‌: به صورت تصادفی، 112 دانشجوی دانشگاه پیام نور بهبهان (35 پسر، 77 دختر) انتخاب و به ‌آن‌ها دو پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پنج عاملی شخصیت (فرم60 سئوالی) داده شد. نتایج: بر اساس تحلیل‌های همبستگی...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت (برونگردی، مقبولیت، گشودگی نسبت به تجربه، وظیفه‌شناسی و نورزگرایی) و رضامندی زناشویی بود. در این مطالعه از فرم کوتاه سیاهة نئو (کاستا و مک¬کرا، 1992) و پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ (السون، 1994) بهره گرفته شد. نمونة این پژوهش را 100 زوج (200 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از بین مراکز آموزش عالی سطح شهر تهران انتخاب ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت (روان رنجوری، برون گرایی، مقبولیت، گشودگی و وظیفه شناسی) و کیفیت زندگی بود. در این مطالعه از نسخه کوتاه سیاهه نئو (کاستا و مک کرا، 1992) و پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 بهره گرفته شد. نمونهء این پژوهش را 273 نفر از دانشجویان تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان های تهران و البرز ...

مقدمه: احساس شادی نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد. به همین دلیل یافتن عوامل همبسته با این احساس اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه شادکامی با پنج عامل بزرگ شخصیت بوده است. روش : به صورت تصادفی، 112 دانشجوی دانشگاه پیام نور بهبهان (35 پسر، 77 دختر) انتخاب و به آن ها دو پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پنج عاملی شخصیت (فرم60 سئوالی) داده شد. نتایج: بر اساس تحلیل های همبستگی ، عوا...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌گری عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت(روان‌نژندگرایی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، توافق‌پذیری و وظیفه‌گرایی) و بهزیستی مدرسه بود. مشارکت‌کنندگان شامل 474 نفر بودند که از میان دانش‌آموزان کلاس‌های دهم و یازدهم دبیرستان‌های شیراز به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت(فرم کوتاه) (Khormaei & Farmani, 2014)، مق...

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه ساختاری ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار غیرمولد تحصیلی با واسطه‌گری مهار ادراک‌شده انجام شد. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 294 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که براساس روش نمونه‌برداری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ، 1999)، مقیاس مهار ادراک شده (پولهاس، 1983) و مقیاس رفتار غیرمولد تحصیلی (ریمکوس، 2012) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل م...