رابطه بین کارگروهی پرستاران و ایمنی بیمار در بخش‌های مراقبت ویژه و جراحی بیمارستان‌های منتخب استان گیلان

نویسندگان

  • ترکاء بیدختی, مهدیه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • جهانگیری, کتایون دانشیار، گروه سلامت در حوادث و بلایا، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • حاجی‌نبی, کامران استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده

Background: Patient safety is one of the most important and vital issues in the health systems of different countries. Team working and communication are very important in preventing and reducing medical errors. This Study aimed to investigate the relationship between the patient's safety and nurses' team working in surgical and intensive care units in Gilan province selected hospitals. Methods: This analytical study was conducted in 30 selected hospitals in Gilan province in 2015. The statistical population of the study consisted of all nurses working in surgical and intensive care units (n = 600), and safety authorities of 30 selected hospitals. Team working data were collected by the teamwork assessment questionnaire and the patient's safety data by the checklist of mandatory standards of patient safety. Data were analyzed by spearman correlation and SPSS 16 software. Results: According to the results, there was a significant relationship between the patient's safety and nurses' team working (p < 0.05). Conclusion: According to relationship between team working and patient's safety, financing in teamwork culture promotion can prevent serious injuries and possible complications from patients and returns the investment to the hospital. &nbsp;

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی همبستگی صلاحیت بالینی پرستاران و هوش هیجانی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه قلب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده مقدمه : صلاحیت بالینی از ضرورتهای مهم حرفه پرستاری بوده، لذا یافتن مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر صلاحیت بالینی و ارتقاء آن همیشه مورد توجه نظامهای آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است . از طرفی  با توجه به وسعت نقش پرستاران در مراکز درمانی و خدمات بالینی متنوع آنها در موقعیت های مختلف و مقابله با استرسهای شغلی، استفاده ازمولفه های هوش هیجانی با تاکید بر صلاحیت بالینی پرستاران که موجب ارتقای سطح خ...

متن کامل

مقایسه وضعیت استرس شغلی و رضایت شغلی بین پرستاران بخشهای داخلی، جراحی، مراقبتهای ویژه و اورژانس

مقدمه: استرس و رضایت شغلی ازجمله عوامل تأثیرگذار در کارایی پرستاران می‌باشد در کنار همه عوامل، شرایط متفاوت کاری در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها از مسائل قابل توجه می‌باشد. هدف: از این رو پژوهش حاضر به مقایسه وضعیت استرس شغلی و رضایت شغلی در بین پرستاران 4 بخش داخلی، جراحی، مراقبت‌های ویژه، اورژانس پرداخته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع توصیفی در سال 1393 بین پرستاران بیمارستان‌های تحت پوشش...

متن کامل

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در واحدهای مراقبت ویژه نوزادان تبریز از دیدگاه پرستاران در سال 92

مقدمه: ایمنی بیمار یکی از اصول اساسی مراقبت سلامت می باشد و بررسی فرهنگ ایمنی بیمار حرکتی در جهت فراهم کردن شرایط ایمن برای مراقبت از بیماران می باشد. با توجه به ساختار بدنی حساس و شکننده نوزادان و عدم توانایی برای صحبت کردن، نوزادان شدیداً مستعد آسیب می باشند هدف از این مطالعه تعیین فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه نوزادان تبریز می باشد. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد و ...

متن کامل

ارزیابی نظام مدیریت ایمنی بیمار در بخش مراقبت های ویژه

  زمینه: پیچیدگی وضعیت بالینی، عدم هوشیاری بیماران و وجود تجهیزات فراوان، بخش مراقبت­های ویژه را یکی از مستعدترین بخش­ها برای وقوع آسیب و رویداد ناخواسته برای بیماران ساخته است.   هدف: مطالعه به منظور ارزیابی نظام مدیریت ایمنی بیمار در بخش مراقبت­های ویژه بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شد.   مواد و روش­ها: این پژوهش توصیفی در سال 1390 در 9 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ش...

متن کامل

بررسی رابطه بین جو سازمانی و انگیزش شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب نظامی شهر تهران

Background: Beside qualified and capable nursing personnel, nursing care development requires motivated nurses to work in an appropriate environment. This study aimed  at determining the relationship between organizational climate and nurses' job motivation in selected Army hospitals of Tehran city in 2015. Materials and Methods: In this study was a descriptive -analytical and cross sectiona...

متن کامل

اثر بخشی آموزش مراقبت های انتهای زندگی بر دیسترس اخلاقی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه نوزادان

مقدمه: دیسترس اخلاقی از جمله منابع بزرگ استرس برای پرستارانی است که مراقبت های انتهای زندگی از نوزادان را انجام می دهند. هدف این پژوهش، تأثیر آموزش مراقبت های انتهای زندگی بر دیسترس اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان می باشد. روش: دریک مطالعه کارآزمایی بالینی با شرکت 66 پرستار(33 نفر گروه شاهد و33 نفر گروه مداخله) بخش های مراقبت ویژه نوزادان در دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  33- 43

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023