رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر(1400 نفر)مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فرهنگیان استان فارس بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تعداد 302 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده (CSEQ)بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه بعد تجارب دانشجویان شامل، ادراک از کیفیت تلاش دانشجو، انسجام اجتماعی و کیفیت محیط به ترتیب پیش‌بینی کننده معنادار دستاوردهای دانشگاهی آنان می‌باشد؛ درضمن بر اساس جنسیت، وضعیت تاهل و محل سکونت تفاوت بین دستاوردهای تحصیلی آنها معنی‌دار نیست؛ اما بر حسب رشته تحصیلی، محل تحصیل و عملکرد تحصیلی، قدرت ابعاد تجارب دانشجویان در پیش‌بینی دستاوردهای آنان متفاوت است. با توجه به نتایج حاصل شده، ایجاد شرایط و امکانات آموزشی و پژوهشی مطلوب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی‌های دانشجویان دانشگاه فرهنگیان امری ضروری می‌باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی بوشهر بود. همۀ دانشجومعلمان ورودی سال‌های 91 و 92 (465 نفر) این پردیس در سال تحصیلی 93-94 جامعۀ آماری این پژوهش بودند که با به‌کارگیری روش تمام‌شماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ دانشجویان دانشکده (Pace & Kuh, 1998) استفاده شد. باتوجه‌به نتایج حاصل از تحلیل رگرس...

هدف: یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت‌علمی هستند که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی‌های آن‌ها در ابعاد مختلف به‌ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می‌توانند برافزایش کیفیت یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است. بدین منظور مطالعه‌ای باهدف بررسی رابطه...

Background and Objective: Learning Strategies includes overt and covert behaviors, which are associated with success in learning. On the other hand, training students who are able to live in environments with diverse values, rapid technological changes, and developments in the socio-cultural complex is one of the unique challenges to a university administrator. Therefore, this study was perfo...

مقدمه: با وجود اهمیت تحقق دستاوردها در توسعه کیفی آموزش عالی، به نظر می رسد که در نظام آموزش عالی توجه کافی به این مقوله صورت نپذیرفته‏‏ و مدیریت های دانشگاهی نسبت به میزان تحقق دستاوردهای دانشجویان دانشگاه خود و عوامل تأثیرگذار بر آن، شناخت اندکی دارند، لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با دستاوردهای تحصیلی آنان انجام شد. روش ها: این ...

هدف از پژوهش بررسی رابطه بین مشغولیت تحصیلی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان تحصیلاتتکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقه ای  نسبی تعداد 922نفر مطابق با جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری دادههای موردنیاز ازپرسشنامههای استاندارد مشغولیت تحصیلی و دستاوردهای تحصیلی استفاده شد. برای بهدست آوردنروایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایای...

هدف اصلی این پژوهش رابطه هوش اخلاقی با عملکرد و تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس بود . برای تحقق این هدف ، از بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قبولی سال 93-92 ، 300 نفر براساس جدول مورگان و به روش تصادفی انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه 1-هوش اخلاقی لینک و کیل 2-پرسشنامه تفکر انتقادی (کالیفرنیا ) 3-پرسشنامه عملکرد تحصیلی(ept) فام تیلور می باشد که رو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود