رابطه تجربه کیفیت دوره آموزشی با جهت‌گیری مذهبی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دروس معارف دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نویسندگان

  • حاجی یعقوبی, سیما آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
  • رستمی, بهرام 1- کارشناس مسئول آموزش، واحد آموزش، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، زنجان، ایران
  • مظفری, فاطمه 4- کارشناس ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
چکیده

Background and Purpose: This study aimed to determine the relationship between the quality of educational experience and academic achievement in Islamic teaching lessons in Zanjan University of Medical Sciences, the Zanjan, Iran, during the academic year of 2015 -2016. Materials and Methods: This descriptive-correlational study was conducted on undergraduate and postgraduate students of Zanjan University of Medical Sciences in the academic year of 1395-1396. The sample size was determined as 315 subjects by Cochran method. The study population was selected through stratified sampling. The data were collected using Alport’s training experience and religious orientation questionnaire. In addition, the scores of students in Islamic teaching were used as a criterion for student achievement. Data analysis was performed using descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple regression tests in SPSS software (version 22). Results: The obtained results revealed that the experience of the course (total score) and the components of proper assignment, proper teaching, and emphasis on autonomy correlated with internal and external religious orientation (P=0.001). In addition, the experience of the course (total score) and the components of proper assignments, proper teaching, proper assessment, and general skills had a relationship with the academic achievement of the students in Islamic teaching lessons. Regression test results also showed that the experience of the course (total score) and the components of proper teaching, proper assignments and emphasis on independence can explain religious orientation. In addition, the experience of the course, proper teaching, proper assignments, and proper assessment could also explain academic achievement in Islamic teaching lessons. Conclusion: The students’ satisfactory experience of the course plays a role in religious orientation and academic achievement of the students.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش‌بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  زمینه و هدف: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، برای مقایسه نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد یادگیرندگان با هدف‌های آموزشی یا هدف‌های یادگیری انجام می‌شود. در این مطالعه هدف، تعیین پیش‌بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.   روش کار: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1391 انجام شد. نمونه، به صورت تصادفی سهمیه‌ای بر اساس رشته (پزشکی، دندانپزشکی، پ...

متن کامل

رضایت‌مندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Introduction: Department of theology and Islamic studies is one of the most important departments in the universities whose services affects students' religious attitudes. Therefore, this study aimed to determine the students' attitudes and satisfaction with the quality of educational services from this department at Zanjan Islamic University of Medical Sciences during 2015-16. Methods: This s...

متن کامل

رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار برآن و همچنین با در نظر گرفتن کاهش پیشرفت تحصیلی، میزان پیش‌بینی پذیری هریک از متغییر های کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی را بر پیشرفت تحصیلی در این پژوهش بررسی می‌گردد. روش بررسی: در یک مطالعه همبستگی، نمونه 150 نفری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1391-1390 که تعدادشان 657 نفر بود از طریق فرمو...

متن کامل

بررسی انگیزه ی پیشرفت و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Background & Objective: Considering the significant importance of academic achievement of medical students in the improvement of society health, this study aimed to evaluate academic motivation and its relationship with academic achievement. Materials and Methods: This cross-sectional research was conducted on junior students in fields of medicine, dentistry and pharmacy of Zanjan University o...

متن کامل

پیش بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

زمینه و هدف: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، برای مقایسه نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد یادگیرندگان با هدف های آموزشی یا هدف های یادگیری انجام می شود. در این مطالعه هدف، تعیین پیش بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.   روش کار: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1391 انجام شد. نمونه، به صورت تصادفی سهمیه ای بر اساس رشته (پزشکی، دندانپزشکی، پرس...

متن کامل

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

زمینه و هدف: بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّت‌های بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد. شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های اخیر مورد توجّه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی (همبستگی) بود. 98 دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم به صورت تصادفی انتخاب شدند....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  53- 61

تاریخ انتشار 2019-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021